Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<282283284285286287288289290>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tlyt. Na př. sekrka BartD. 104 (lašsk.) m. sekyrka; trzniti BrigF. 130 m. trýzniti; koblka ŽPod. 104, 34, t. 108, 23, koblcze t. 77, 46, m. kobylka; zablstvie, zablſtwye ŽPod. 39, 5, m. zabylstvie; fem. błła Kotsm. 11 (doudl., místy) m. byl; mlnář t. 11 (doudl.) a chod. 43 m. mlynář. Ve čtř, čtr, cztrz EvZimm. 8, čtrnáct proti čtyr- není odsutí, nýbrž ono je z č(e)tъr-, toto ze zdlouž. č(e)tyr-, obé pak z pův. ketur-, stupň. v ketuer-, -č(e)tver-, sr. § 79.

Také jest odsuto y v dosti, srov. stsl. sytь satietas, do-syti satis; výraz adverbialní, klesna v příslovce, propadá snadno změnám hláskovým mimořádným; jinak Pastrn. Athen. VII, 184. –

Odsutí nebo přisutí y není však v sypu vedle stč. spu, dial. pytać v. ptáti, dychnouti v. dchnouti, dial. tyknuť v. tknouti, nýbrž jsou to tvary s kmeny kvantitativně rozdílnými; v stč. je krátké sъp-, nč. pak sypu je vlastně iterativum stč. syṕu, stsl. syplją, s prodlouženým syp-, atd.

Stejnění samohlásek.

V několika případech bývá místo samohlásky náležité samohláska jiná, stejná se samohláskou sousední; na př. v stč. rozom m. rozum atp. Změna taková děje se patrně vlivem slabiky sousední: v rozom jest -om m. -um podle roz-, na místo u dostalo se o, samohláska stejná se samohláskou slabiky sousední.

Některé ze změn takových jsou připomenuty na svých místech při výkladech o samohláskách, kterých se týkají; zde následuje přehled společný. Stejněním jest:

a místo e; na př. kancalář m. kancelář, z lat. cancellaria; – stč. parkamen, pargamén Háj. herb. 349ᵃ, z pergamentum; – candat stč. cendát, czendat Rozk. 659 a j.; – taras m. teras, fr. terrasse; – ob. Zdaraz v. Zderaz; – jasan v. jasen a jěsen, jasen fraxinus RostlE., gyeſſen Nom. 65ᵃ, rus. jasenь atd.; – mor. hadváb m. hedváb; – ob. kamarád, granadýr, halapartna (srov. § 134) z něm. Kamerad atd.; –

a místo ei(ai); na př. dial. radvanec, pol. rydwan, rus. rydvanъ, z něm. Reitwagen Mikl. Et. Wtb. 286; –

a místo o; na př. strakapoud, strakapoun, m. strakop-, rus. sorokoputъ; – Šalamún, Sſalamunow ſyn OpMus. 26ᵇ, m. Šalomún; – dial. Častalovice m. Častolovice; – ob. pamáda vedle pomáda; –

e místo o v nehet za žádané nohet, stsl. nogъtь, pol. nogieć atd.; –

o místo e; na př. dial. popol BartD. 40 (hrozenk.), Pastrn. 11 (slc.), m. popel; – komora je podle sthněm. chamara, proti lat. camera; –

o místo u; na př. stč. rozom ŽWittb. 31, 9, NRada. 1955 a j., rozometi, rozomíe ſie HusŠal. 79ᵇ, rozomný ŽWittb. 13, 2, Pulk. 172ᵃ atd., m. rozum-; – orodowati atp., orodownyczie Pass. 614, orodownik Comest.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).