Úvod

V rámci modulu odborné literatury Vokabuláře webového (dále též MOL) nabízíme uživatelům digitalizované verze odborných textů, které se věnují problematice historické češtiny. Zpřístupněním digitalizované podoby odborných textů prostřednictvím internetu se výrazně rozšiřuje potenciální okruh jejich uživatelů. MOL však také nabízí nové způsoby práce s texty. MOL se tak stává důležitou pomůckou nejen při bádání o historické češtině, ale též při výuce českého jazyka na středních, a zvláště na vysokých školách domácích i zahraničních.

Ve zkušebním provozu tohoto modulu jsme v roce 2014 zpřístupnili všechny čtyři díly Gebauerovy historické mluvnice: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, ČSAV 1963, 2., doplněné vydání, Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví. I. Skloňování. Praha, ČSAV 1960, 2., doplněné vydání, Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví. II. Časování. Praha, ČSAV 1958, 2., doplněné vydání a Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, Česká akademie věd a umění 1929.

V roce 2019 jsme modul obohatili o dvě monografie Igora Němce Vývojové postupy české slovní zásoby, Praha, Academia 1968, a Rekonstrukce lexikálního vývoje, Praha, Academia 1980. Za poskytnutí souhlasu se zveřejněním děkujeme dědicům I. Němce i nakladatelství Academia.

Na elektronické verzi Gebauerovy historické mluvnice se pod vedením Mgr. Michala L. Hořejšího podíleli studenti bohemistiky FF UK v Praze a další spolupracovníci. Na přípravě prvního dílu pracovaly Tereza Hejdová, Jana Markvartová, Bc. Milena Mráčková, Mgr. Andrea Svobodová, Tereza Tomášková a Anna Vrbová. Svazky Tvarosloví a Skladbu pak kromě T. Hejdové, J. Markvartové a M. Mráčkové pomáhali připravit také Vít Černý, Mgr. Jan Dušek, Ivo Jelínek, Mgr. Pavlína Kuderová, Lucie Marková a Petr Valenta. Na elektronické verzi prací I. Němce se pod vedením Mgr. Michala Hořejšího podílely Michaela Šmejkalová, Anna Matoušková a Olga Słowik, závěrečné redakce se ujala Mgr. Kateřina Kotěrová. Modul po programové stránce vychází z edičního modulu Vokabuláře webového naprogramovaného Lukášem Kubisem a Davidem Beinhauerem; pro potřeby prezentace odborné literatury modul upravil Boris Lehečka.

MOL umožňuje pracovat s texty dvěma způsoby: prvním způsobem je listování po jednotlivých stranách () nebo prohlížení kompletního () digitalizovaného textu, druhý způsob je k dispozici pouze u prací J. Gebaura a spočívá v zobrazení fotokopií původní tištěné knihy – lze je zobrazit kliknutím na číslo strany v elektronickém textu. K lepší orientaci v knize slouží kromě tištěného obsahu a rejstříku též automaticky generovaný obsah knihy.

Obrazové i textové materiály jsou v modulu odborné literatury vystaveny pouze pro studijní a badatelské účely a nelze je bez souhlasu oddělení vývoje jazyka publikovat v žádných dalších textech. V případě zájmu nás kontaktujte elektronicky na adrese vyvoj@ujc.cas.cz nebo písemně: oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 116 46 Praha 1. Veškeré přejímané informace podléhají citačnímu úzu vědecké literatury.

Vznik modulu odborné literatury a jeho provoz i obsah byly podpořeny projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku.

7. ledna 2020

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).