Úvod

V rámci modulu odborné literatury Vokabuláře webového (dále též MOL) nabídneme uživatelům digitalizované verze odborných textů, které se věnují problematice historické češtiny.

Ve zkušebním provozu tohoto modulu jsme zpřístupnili všechny čtyři díly Gebauerovy historické mluvnice. K 13. listopadu 2015 jsou badatelům k dispozici následující knihy: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, ČSAV 1963, 2., doplněné vydání, Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví. I. Skloňování. Praha, ČSAV 1960, 2., doplněné vydání, Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví. II. Časování. Praha, ČSAV 1958, 2., doplněné vydání a Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, Česká akademie věd a umění 1929.

Během první fáze zpřístupnění očekáváme od uživatelů připomínky jak k samotnému modulu (k jeho funkčnosti), tak ke zvolenému způsobu převodu mluvnice do digitální podoby (přivítáme též oznámení chyb, které vznikly při řízeném převodu naskenované publikace do textové podoby). Jsme si vědomi problémů při zobrazení některých nestandardních znaků, např. písmen či slabik obsahujících interlineární znaménka pro vyjádření přízvuku, kvantity, slabičnosti atp. Správné zobrazení takových znaků je mj. ovlivněno volbou internetového prohlížeče.

Historická mluvnice Jana Gebauera obsahuje nejen mnoho nestandardních znaků, ale také se v ní vyskytují citace v mnohých jazycích – již dnes víme o nedostatcích automatického rozpoznávání textu u některých méně běžných jazyků, např. hebrejštiny, litevštiny ap. Na tyto jazyky se soustředí samostatná kontrola elektronického textu, při níž však i přes veškerou snahu mohlo dojít k přehlédnutím některých případů, proto budeme vděčni za jakékoli upozornění na chyby ve zveřejněných textech.

Zpřístupnění Gebauerovy mluvnice ve stávajícím Vokabuláři webovém chápeme jako provizorní, dočasné řešení. Po naprogramování nového Vokabuláře webového, na němž se mj. pracuje v rámci projektu Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství, bude mluvnice Jana Gebauera i další data současného Vokabuláře webového zpřístupněna v této nové webové aplikaci.

Na elektronické verzi Gebauerovy mluvnice se pod vedením Mgr. Michala L. Hořejšího podíleli studenti bohemistiky FF UK v Praze a další spolupracovníci. Na přípravě prvního dílu pracovaly Tereza Hejdová, Jana Markvartová, Bc. Milena Mráčková, Mgr. Andrea Svobodová, Tereza Tomášková a Anna Vrbová. Svazky Tvarosloví a Skladbu pak kromě T. Hejdové, J. Markvartové a M. Mráčkové pomáhali připravit také Vít Černý, Mgr. Jan Dušek, Ivo Jelínek, Mgr. Pavlína Kuderová, Lucie Marková a Petr Valenta. Modul po programové stránce vychází z edičního modulu Vokabuláře webového naprogramovaného Lukášem Kubisem a Davidem Beinhauerem; pro potřeby prezentace odborné literatury modul upravil Boris Lehečka.

Hlavním účelem modulu odborné literatury je jak postupné zpřístupňování textů sekundární literatury týkající se vývoje češtiny, tak také jejich soustředění a provázání. Zpřístupněním digitalizované podoby odborných textů prostřednictvím internetu se výrazně rozšiřuje potenciální okruh jejich uživatelů. MOL však také nabízí nové způsoby práce s texty. MOL se tak stává důležitou pomůckou nejen při bádání o historické češtině, ale též při výuce českého jazyka na středních, a zvláště na vysokých školách domácích i zahraničních.

MOL umožňuje pracovat s texty dvěma způsoby: prvním způsobem je listování nebo prohlížení digitalizovaného textu, druhým způsobem je listování přímo ve fotokopii původní tištěné knihy. Modul však také nabízí oba způsoby čtení kombinovat. K lepší orientaci v knize slouží kromě tištěného obsahu a rejstříku též automaticky generovaný obsah knihy.

Obrazové i textové materiály jsou v modulu odborné literatury vystaveny pouze pro studijní a badatelské účely a nelze je bez souhlasu oddělení vývoje jazyka publikovat v žádných dalších textech. V případě zájmu nás kontaktujte elektronicky na adrese vyvoj@ujc.cas.cz nebo písemně: oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 116 46 Praha 1. Veškeré přejímané informace podléhají citačnímu úzu vědecké literatury.

Vznik modulu odborné literatury byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství.

13. listopadu 2014

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety a 1 měsícem; verze dat: 1.1.11
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.