Úvod

V rámci edičního modulu zpřístupňujeme zájemcům transkribované elektronické edice česky psaných textů z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech publikujeme i texty mladší a cizojazyčné).

Elektronické edice slouží především jako materiálová báze pro následný jazykový výzkum, proto je jazykový přístup k textu upřednostněn ku příkladu před literárními či historickými aspekty. Edice jsou dále začleňovány do textové báze budovaného staročeského a středněčeského korpusu. Do roku 2011 byly transkribované edici poskytovány ke zveřejnění s digitálními fotokopiemi v badatelském prostředí Manuscriptorium.

Při editaci pramenných textů jsou bezvýhradně dodržovány zásady vědeckého zpřístupňování textů psaných starším jazykem, a dále nezbytné formální aspekty, které umožňují prezentovat texty prostřednictvím internetu při zachování nezbytných náležitostí kritické edice. Ačkoliv jsou editoři oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český vedeni snahou aplikovat vědecké i formální přístupy maximálně jednotně a uplatňují obecné ediční zásady, nelze tento jednotný přístup nadřadit obsahově-formálním specifikům jednotlivých pramenů. Každá z nich je originální a svébytné dílo, jehož zvláštnosti musí editor ve své práci plně respektovat.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.