Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<818283848586878889>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

II Stupnice ъ-o.

Na př. ze slovanského dom- jest 1. dъm-, v praes. stsl. dъmą č. dmu: zdlouž. dym-, dýmati; – v inf. stsl. dąti č. dúti, douti, není jasno, je-li stupeň 1. dъm- či 2. dom- (Lesk. Handb.2 33); –

ze zov- jest 1. zъv-, v inf. stsl. zъvati č. zváti; zdlouž. zyv-, stsl. pozyvati č. pozývati atp.; – 2. zov-, v stsl. zovą stč. zovu; sr. § 76; –

z kol- jest 1. kъl-, v inf. stsl. kъlati č. kláti (kъlati jest ovšem novotvar m. klati z *kolti, ale je prastarý, jak svědčí stč. aor. vekla = vъkъla, – za vъkla bylo by stč. vkla); – 2. kol-, v praes. stsl. kolją stč. kolu; –

z bor- jest 1. bъr-, v stsl. bъrati pugnare; – 2. bor-, v stsl. praes. borją; –

z gon- jest 1. gъn-, v stsl. gъnati č. hnáti; – 2. gon-, v stsl. goniti č. honiti; –

z chrom- jest 1. chrъm-, v stsl. chrъmnąti claudicare a ochrъmnąti č. ochrnouti; – 2. chrom-, v stsl. chromъ č. chromý: –

z chot- jest 1. chъt-, v stsl. chъtêti č. chtieti, chtíti; – 2. chot, v stsl. chotь desiderium, coniux, č. choť, –

z gorb- jest 1. gъrb-, v stsl. grъbъ č. hrb; – 2. žádané gorb- nemá dokladu, ale předpokládati je smíme pro slovanštinu vedle psl. gъrbъ, jež vzniklo z něho oslabením, a vedle stejného tvaru stprus. garbs mons.

Stupnice ъ-o vyskytuje se většinou v týchže případech, kde bývá také ь-e:

jako k berą jest bьrati, tak je také bъrati, kъlati. zъvati, gъnati k borją, kolją, zovą, gonją; –

jako k teng- je tęgnąti nejspíše z tьng-, tak je také chrъmnąti, ochrъmnąti ke chromъ, –

jako z koř. men- jest mьnêti, tak je také chъtêti z chot-.

III. Stupnice jiné.

Ze stupnic jiných, které indoevropština měla, máme v slovanštině příkladů nemnoho. Stupnice prvotné nejsou tu dosti jasny, proto podáváme jen, co v dokladech slovanských jako reflex jejich se odráží.

Stupně O-ê, v de-d-ją stsl. deždą, a - v stsl. dêti, dêjati facere, stč. dieti, děju, aor. stsl. dêchъ stč. děch, subst. stsl. dêlo č. dielo, dílo, – z koř. pův. dhē-, jenž jest v ř. τί-ϑη-μι a skr. da-dhā-mi.

Stupně O-a, v da-d-mь stsl. damь č. dám, a da-, v stsl. dati, dachъ, darъ, danь č. dáti, dach, dar, daň, – z koř. pův. -, jenž jest v ř. δί-δω-μι, skr. da-dāmi, lat. dō-s dō-tis.

Stupně o-ê, v do-, dojiti lactare, a -, dêtę č. dietě, dítě, z koř. pův. dhē- ssáti, jenž jest v ř. ϑῆ-λυς ženský, ϑη-γώ kojná, lat. fē-lare ssáti, fē-mina.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).