Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<798081828384858687>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

1. brьd, v stsl. neprêbrъdomъ, stč. praes. brdu, břdu, na př. pak-li póvod przyebrde, tehdy pohnaný má za ním brzyfti, a prziebrzde-li také, tehdy Řád pz. 69, beránek ji (řeku) przebrzde Štít. uč. 78ᵃ; impf. brdiech, břdiech; pol. brnąć; – 2. bred, v stsl. bresti bredą vado transire; – 3. brod, v stsl. brodъ č. brod; –

2. čes, v česati; koř. čes- z kes-; – 3. kos, v stsl. kosa coma; –

2. čez, v stsl. isčeznąti, išteznąti evanescere; koř. čez- z kez-; – s tím souvisí trvám stsl. kazъ, kaziti, č. kaz, kaziti, jež by tu bylo zdloužením stup. 3. koz; –

1. grьb, v č. hřbieti, hřbíti, z *grьbêti, a ve zdlouž. grib-, v stsl. pogribati; – 2. greb, v stsl. grebą stč. -hřebu, pohřebu; zdlouž. grêb, v stsl. aor. grêsъ (z *grēbsom); – 3. grob, v stsl. grobъ č. hrob; zdlouž. grab, v stsl. grabiti, rapere, č. hrabati; –

1. jьs-, zdlouž. v jis-, v stsl. (j)istъ č. jistý, jistec, jistina, jistota atd.; – 2. jes-, v stsl. jestъ č. jest; –

2. klep, v č. klepati se, klepouchý = kdo má svislé uši, bulh. klepnъli uši = svislé uši; – 3. klop, v č. -klopiti, sklopiti oči atp.; zdlouž. klap, v č. klapěti, sln. klapêti, komur ušesa klapijo (Mikl. EW.), č. klapo-uchý (doudl. Kotsm. 7), mrus. kłapo-uchyj, sln. klapo-uh; –

2. klep, v stsl. zaklepъ claustrum, zaklenąti m. zaklepnąti claudere, č. sklep, klenouti; – 3. klop, v stsl. zaklopъ č. záklop, zaklopiti; –

2. klep, v stsl. a č. klepati sonare (z germ., Uhlenb.); – 3. klop, stsl. klopotъ strepitus, č. klopot; –

2. leg, v stsl. lešti, č. léci = lehnouti; – 3. log, v stsl. nalogъ invasio, -ložiti, lože, č. příloha, přiložiti, lože; –

1. nъs, zdlouž. nis, v bulh. iter. -nisam; – 2. nes, v stsl. nesti, nesą, č. nésti, nesu; zdlouž. nês, v stsl. aor. nêsъ (z *nēksom); – 3. nos, v stsl. prinosъ, nositi, č. přínos, nositi; –

1. nьz, v stsl. vъznьznąti infigere, stč. venznúti; – 3. noz, v stsl. pronoziti perfodere, rus. zanozitь zadříti si na př. třísku; odtud i nožь: vъnozi nožь vъ nožьnicę, č. nůž; –

1. plьt, zdlouž. plit, v stsl. sъplitati; – 2. plet, v stsl. pletą, plesti, č. pletu, plésti; – 3. plot, v stsl. plotъ č. plot; –

3. pros, v prositi; – příslušný k tomu stupeň 2. je v lat. precor; –

1. prьg, v stsl. prъžiti frigere; – 3. prog, zdlouž. prag, v stsl. pražiti, pražьmo, pražьma, č. prahnouti, pražiti, pražma, pol. pražyć, pragnąć; –

1. pьk, v stsl. impt. pьci; – 2. pek, v stsl. pešti č. péci, z pekti; – 3. pok, opoka; –

1. rьk, v stsl. rьci, č. rci, řku, řka, uřknouti, pol. wrzkomo, nierzkąc, strus. rьku, rьklъ (Sobol. Fon. 88), urьknutь; zdlouž. rêk, v stsl. naricati; – 2. rek, v stsl. reką, rešti č. řéci z rekti; zdlouž. rêk, v stsl. rêčь č. řěč,6*

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).