Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<717273747576777879>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ostrov; – koř. sreu̯, v ř. 1. sru v ῥόσις, 2. sreu̯ v ῥέω m. ῥέϝω 3. srou̯ v ῥόος m. ῥόϝος; –

2. 3. su, sov, v stsl. sovati mittere praes. sują, stč. suju, na toho žena suje Vít. 62ᵇ, posunouti; –

1. sъp, v praes. stsl. sъpą stč. spu, náspa; zdlouž. syp, v sypati; – 2. sup, v inf. stsl. suti stč. súti m. supti; –

2. 3. tru, trov, v stsl. truti, trują a trovą stráviti, pol. truć, otruć, rus. dial. otrutь otráviti, č. dial. truť jed; stsl. otrovъ, otrova venenum; – zdlouž. trav, v stsl. otravъ, otrava venenum, otraviti č. otráviti, tráviti, tráva; –

1. ty (-y ze zdlouž. *), v tyti č. týti; 2. 3. tu, tov, v tukъ č. tuk, srbch. tov pinguedo, toviti krmiti, stovati se tučněti; – zdlouž. tav, v sln. otaviti se č. zotaviti se; –

1. zъv, v stsl. zъvati č. zváti; – 2. zov, v stsl. zovą stč. zovu; –

1. žьv, ze žjъv, v stsl. žьvati, žьvą č. žváti, žvu; – 2. žu, v stsl. žują. –

Při těchto příkladech (§ 76) rozhodují jednak tvary slovanské s -ov, -av, jednak příbuzné tvary jazyků jiných, že to jsou kořeny s *eu̯ a patří sem. Někde však nedostává se těchto svědectví a máme před sebou jenom stupně ъ (nebo zdloužené z něho y) a u; v případech takových je těžko rozhodovati, patří-li sem či jinam. Příklady toho způsobu jsou:

1. brъs, v stsl. brъsnąti radere; zdlouž. brys, v stsl. -brysati, sъbrysati; – 2. 3. brus, v stsl. obrusъ, ubrusъ, č. ubrus, brus, brousiti; –

1. glъch, v stsl. oglъchnąti č. ohlechnouti; – 2. 3. gluch, stsl. gluchъ č. hluchý; –

1. gъb, v stsl. gъnąti č. hnouti z gъbnąti, hbitý, hebký, zdlouž. gyb, v stsl. gybati č. hýbati, pohyb; – 2. 3. gub, v stsl. dvo-gubъ duplex, č. záhubie sinus; – s tím souvisí

1. gъb, č. zhebnouti, zdlouženo v gyb-, stsl. gybnąti, gynąti perire, č. hynouti; – 2. 3. gub, záhuba; –

1. krъch, v stsl. krъcha mica, krъšiti frangere; – 2. 3. kruch, v stsl. kruchъ frustum č. kruch, krušiti, zkroušený; –

1. mъd, v stsl. izmъdêti debilitari, mъdlъ tardus č. mdlý; – 2. 3. mud, v stsl. mudьnъ tardus, muditi cunctari, pol. mudzić, č. mudín = potupný název pro člověka v práci loudavého; – lit. mauda starost, maudoti míti dlouhou chvíli; – vedle toho je stsl. též mądьnъ tardus, mąditi cunctari (Zogr. Luk 1, 21); –

1. mъch, v stsl. mъšica č. mšice, lit. musė, ř. μυῖα m. μυσ-ια; – 2. 3. much, v stsl. mucha č. múcha, moucha; –

1. pъch, zdloužené v pych, v stsl. pycha superbia, pychati frendere, č. pych, pýcha, pýchati, pyšný; – 2. 3. puch, v stsl. puchati foukati puchnąti tumere, puchlъ cavus, č. puch, puchati = dýchati, puchnouti, opuchlý; –

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).