Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<747576777879808182>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

1. mьrsk, v č. mrštiti, smrsknouti se; – 3. morsk, č. mraštiti rugare; –

1. mьrz, v stsl. mrъznąti č. mrznouti; – 3. morz, v stsl. mrazъ č. mráz; – s významem přeneseným 1. mьrz, v stsl. mrъznąti abominari, č. mrzeti, mrzký, mrzutý, mrzák, – 3. morz, v stsl. mraziti odisse; –

1. nьr, v stsl. -nьrą, ponьrą subibo, stč. impt. vynři scateat; zdlouž. nir, v stsl. ponirati; – 2. ner, v stsl. inf. -nrêti, ponrêti; – 3. nor, v stsl. norьcь mergus, č. norec, nořiti, ponořiti, pondrava m. po-nrava z po-norva; –

2. pel, v stsl. popelъ č. popel; – 3. pol, v stsl. polêti urere, plapolati m. polpol-, plamy, stč. poleti hořeti, plamen, plápol; zdlouž. pal, v stsl. paliti č. páliti; –

1. pьlz, v stsl. plъzą, stč. splznúti, plzký, oplzlý, plž; – 2. pelz, v stsl. inf. plêsti, repere; – 3. polz, v stsl. oplazivъ plzký, č. plaz, plaziti se; –

1. pьr, v stsl. pьrją, pьrja rixa, sąpьŕь, č. přu, přím, pře, soupeř; zdlouž. pir, v stsl. zapirati; – 2. per, zdlouž. pêr, stč. zapierati; – 3. por, v stsl. sъporъ č. spor; –

1. pьr, v stsl. pьrati č. práti; – 2. per, v stsl. perą c. peru; –

1. pьr, v stsl. -pьrą, podъpьrą, č. pru, pode-pru; zdlouž. pir, v stsl. podъpirati; – 2. per, v stsl. -prêti, podъprêti fulcire, č. pode-přieti, -příti; zdlouž. pêr, v č. -pierati, podpírati, odpěra; – 3. por, v stsl. podъporь, podъpora fulcrum, č. podpora; –

1. pьr, v rus. prêtь potiti se, pařiti se; – 2. per, v sln. perêti hníti; – 3. por, zdlouž. par, v pára, ohni-para, parný rus. parnoj; –

1. pьr, v stsl. pьrati letěti; – 2. per, v stsl. perą letím, subst. pero, č. péro, peruť, peřina; – 3. por, zdlouž. par, v stsl. pariti letěti; prapor z por-por- Mikl. Et. Wtb. 259; dříve pokládáno slovo to za přejaté, utvořené z nřeck. φλάμπουρον, srov. Mikl. Fremdw. 119; –

1. pьrch, v č. prchnouti, prchlý, pršeti; – 3. porch, v stsl. prachъ, prachnêti, rasprašiti, č. prach, práchnivěti, prášiti; –

2. skel, lit. skelti štípati, rus. ščelь skulina; – 3. skol, zdlouž. skal-, stsl. skala, č. skála, sln. skala tříska; –

1. skvьr, v stsl. raskvьrą, stč. rozskvrlý liquefactus; – 2. skver, v inf. stsl. raskvrêti, stč. rozeskvřieti; – 3. skvor, zdlouž. skvar, v stsl. skvarъ aestus, skvara nidor, č. škvar, škvár, škvařiti; –

1. smьrd, v stsl. smrъdêti č. smrděti; – 3. smord, v stsl. smradъ č. smrad; –

1. stьl, v stsl. stьlati č. stláti, zdlouž. stil, v iter. stsl. po-stilati; – 2. stel, v stsl. stelją č. steli; – 3. stol, v stsl. stolъ č. stól, stůl; –

1. stьr, v stsl. stьrą č. stru, rozestru; zdlouž. stir, v stsl. prostirati; – 2. ster, v stsl. strêti č. střieti, stříti; zdlouž. stêr, v č. prostierati,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).