Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<737475767778798081>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

z koř. bher- nésti jest 1. bhr̥, v skr. bhr-ti-š porod: – 2. bher, v ř. φέρω, lat. fero; – 3. bhor, v ř. φορέω, got. praet. bar tulit, barn dítě.

Stupnice se střídnicemi slovanskými, když následuje samohláska (za různoslabičné er, el atd.), jest: 1. ьr, ьl, 2. er, el, 3. or, ol; – když následuje souhláska (kromě j), vzniká spojení 1. tьrt, tьlt, 2. tert, telt, 3. tort, tolt, a z toho č. a jihoslov.: 1. tr̥t, tl̥t, 2. trêt, tlêt, 3. trat, tlat. Příklady:

1. bьr, v stsl. bьrati č. bráti; zdlouž. bir, v stsl. sъbirati; – 2. ber, v stsl. berą č. beru; zdlouž. bêr, v č. sbierati, sbírati, sběř; – 3. bor, v stsl. sъborь č. sbor; –

1. bьrg, v č. brh chyše; – 2. berg, v stsl. brêg č. břěh, břeh, – 3. borg, v č. brah, pol. broh, mrus. oborôh Schober; –

1. cvьrk, v. svьrk; –

2. čel, v stsl. čeljadь č. čeleď, rus. čelovêkъ; v stsl. človêkъ č. člověk atd. není stupeň 1. čьl-, nýbrž je tu -e- vysuto; svědčí tomu stč. w-czlowieczie ŽWittb. 36, 7, k czlowijeku Štít. uč. 98ᵇ atd., neboť zȧ *vъ-čьl- atd. bylo by stč. ve-člověcě atd.; – 3. kol, v stsl. kolêno genu a genus, č. koleno, pokolení; – z koř. kel, lit. keltis genus; –

1. čьrp, v stsl. črъpą, stč. črpati haurire nč. čerpati; z psl. čьrp; – 2. čerp, črêp, v stsl. črêpъ, č. střěp, střep, inf. stsl. črêsti m. čerpsti, stč. čřieti; – Mikl. Etym. Wtb. 34 črъpą a črêpъ liší; –

1. dьlb, v stsl. dlъbsti, slc. dl̄bsti, dlbať, č. dlubati, dloubati; – 3. dolb, v stsl. dlato č. dláto; –

1. dьr, v stsl. dьrati č. dráti; zdlouž. dir, v stsl. razdirati, dira; – 2. der, v stsl. derą č. deru, stsl. uderiti č. udeřiti, stsl. drêti č. dřieti, dříti; zdlouž. dêr, v stsl. dêra č. diera, díra; – 3. dor, v stsl. razdorъ schisma, č. nádor; zdlouž. dar, v stsl. udarъ ictus, udarь impetus, udariti ferire; –

1. dvьr, v stsl. dvьrь, obyčejně v plur. dvьri ianua, stč. dřvi m. dvři (dvéře); – 3. dvor, v stsl. dvorъ č. dvůr, lit. dvaras; –

1. mьl, zdlouž. mil, v č. rozmílati; – 2. mel, v stsl. melją, mlêti m. melti, č. melu, mlíti; – 3. mol, v stsl. molь tinea č. mol, podmol; –

1. mьlz, v stsl. mlъzą dojím; – 2. melz, v lit. melžu, stsl. inf. mlêsti, sln. mlêzivo, č. mlezivo Saugmilch; – 3. molz, srbch. mlaz soviel auf einmal hervorschiesst, wenn man melkt (Vuk), zamlaziti anmelken; –

1. mьr, v stsl. mьrą, sъmrъtь z -mьrtь, č. mru, smrt; zdlouž. mir, v stsl. umirati; – 2. mer, v inf. stsl. mrêti, č. mřieti, mříti; zdlouž. mêr, v č. umierati, umírati; – 3. mor, v stsl. morъ, moriti, č. mor, mořiti; zdlouž. mar, č. mařiti, zmařiti; –

1. mьrk, v stsl. mrъknati, č. smrknouti se; stč. omrknúti, já sem na púšči omrkla nox me comprehendit Otc. 90ᵇ; – 3. mork, v stsl. mrakъ č. mrak, smrákati se; –

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).