Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<707172737475767778>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zdloužené -bava, izbāva redemptio, izbaviti č. zbaviti; – skr. bhavati, koř. bheu̯; –

1. bъd, v stsl. bъdêti č. bdieti, bdíti; – 2. 3. bud v buditi; – skr. budh, bodhati; –

1. kľьv i *kljъv v stsl. klьvati č. klvati; – 2. 3. klju, v stsl. kljują stč. kľuju nč. kliji, stsl. kljunъ zobák; –

1. kry (pův. -u zdlouž. v *, = slov. -y), v inf. kryti č. krýti; – 2. 3. krov, stsl. krovъ č. krov; –

2. ku, kov, v stsl. inf. kovati praes. kovą kują, stč. kovati kuju; –

1. ny (pův. nu, zdlouž. v *nū, = slov. ny), v inf. -nyti, stsl. unyti segnescere, č. nýti; – 2. 3. nov není doloženo, ale dlužno je předpokládati pro zdloužené nav-, jež jest v stsl. navь gen. navi mortuus, unaviti stč. = usmrtiti, únava, rus. dial. onava lassitudo, lit. novyti mučiti; –

1. plьv z pijъv, v stsl. plьvati č. plvati; – 2. plju, v stsl. pljują stč. pľuju nč. pliji; –

1. plъv a ply z prodlouženého *plū, v stč. plvěti liquescere, plynouti; – 2. 3. plu, plov, v stsl. pluti, plovą, č. plúti, plovu; zdlouž. v plav-, stsl. plavь loď, plaviti č. plaviti atd., koř. pleu̯, ř. πλέω m. πλέϝω; –

1. ry (-y ze zdlouž. *), v inf. ryti č. rýti; – 2. 3. rov, v stsl. rovъ č. rov, lit. rava díra; –

1. rъd, v stsl. rъdêti sę č. rdieti sě, rdíti se; stsl. rъdrъ rutilus, ř. ἐρυϑρός; rъžda stč. rzě nč. rez, z rъdja; zdlouž. v ryd, stsl. obrydati sę erubescere, ryždь rufus, č. ryzí; – 2. 3. rud, v ruda, stsl. rumênъ m. rudmênъ, vedle lit. rauda červeň, ř. ἐρεύϑω červením; –

1. rъd, zdlouž. v ryd, v stsl. a stč. rydati gemere; koř. reu̯d, skr. rud, rōditi pláče, lit. rauda nářek; –

1. rъch, zdlouž. v rych, v rychlý ; – 2. 3. ruch, v rušiti solvere, pol. a odtud i č. ruch; – lat. ru- v ruere; –

1. rъv (-ъv ze zdlouž. a rozštěpeného *), v stsl. rъvati č. rváti, praes. stsl. rъvą; – 2. 3. ru, praes. č. ruju, ruji, subst. stsl. runo č. rouno; –

1. sly (-y ze zdlouženého *), v rus. slytь (praes. slyvu i slovu, pol. słynąć, odkudž knižné nč. slynouti; – 2. slu, slov, v stsl. sluti, slovą, č. slúti, slouti, slovu, subst. slovo; – zdlouž. v slav-, sláva, slaviti; – koř. kʼleu̯, v ř. 1. ϰλυ v ϰλύω, 2. ϰλευ v ϰλέος m. ϰλέϝος = skr. śravas, sl. slovo (m. slevos), pův. kʼleu̯-os-; –

1. slъch, zdlouž. v slych, v stsl. slyšati č. slyšěti, slyšeti (nč. -slechnúti je z doby pozdější, v jazyku starším jest uposluchnúti, zaslyšěti atp.); – 3. sluch, v stsl. sluchъ, slušati č. sluch, poslušný, slušeti; – z téhož koř. kʼleu̯; –

2. 3. snu, snov, v stsl. snuti, snuja, snovą ordiri, č. snovati, snuji; subst. osnova; –

2. 3. stru, strov, ze sru, srov, v stsl. struja flumen, č. struha, strouha;

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).