Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<757677787980818283>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

prostírati, prostěradlo; – 3. stor, v stsl. prostorъ, strana ze storna, č. prostor, strana; –

1. stьrb, v stsl. ustrъbnąti fortem fieri; – 3. storb, v stsl. ustraba recreatio, ustrabiti, stč. ostrabiti sě = zotaviti se, posíliti se; –

1. svьrb, v stsl. svrъbêti č. svrběti; – 3. svorb, v stsl. svrabъ č. svrab; –

1. svьrk, v stsl. svrъčati č. svrčeti, cvrčeti; – 3. svork, v stsl. svraka č. straka, strakatý; –

1. sьrg, stsl. strg- ve strьgušte ze strъgąšte custodientes; – 2. serg, v stsl. strêšti, strêgą, stč. střieci, střěhu, nč. stříci, střehu; – 3. sorg, v stsl. stražь custos, straža custodia, č. stráž, strážě, stráže, nástraha, pol. ostrog zatýnění; –

3. tvor, v stsl. tvoriti č. tvor, tvořiti; zdlouž. tvar, v stsl. tvarь opus, č. tvář; – příslušný stupeň 2. tver je v lit. su-tverti creare; –

1. tьlk, v stsl. tlъką č. tluku m. tlku; – 2. telk, v stsl. inf. tlêšti; – 3. tolk, v stsl. tlačiti, č. tlak, tlačiti; –

1. tьr, v stsl. tьrą č. tru; zdlouž. tir, v stsl. rastirati; – 2. ter, v stsl. trêti č. třieti, tříti; zdlouž. têr, v č. utierati, utírati, nátěr; – 3. tor, v stsl. protorъ sumptus, č. útor spodní kraj sudu; –

1. tьrp, v stsl. trъpêti č. trpěti; – 3. torp, v stsl. trapiti č. trápiti; –

1. tьrp, v stsl. utrъnąti torpescere, č. trnouti, strnouti, ustrnouti, sln. otrpnôti, strpnôti; – 3. torp, v stsl. utrapъ extasis, stč. otrap, otrapa, otrapenie extasis, otrapiti = smyslů zbaviti; –

3. vold, v stsl. vlasti, vladą, subst. vlastь, č. vlásti, vlast; – příslušný k tomu stupeň 2. veld jest v lit. veldu regno; –

1. vьl, v stsl., dovьlêti sufficere; – 2. vel, v stsl. velêti č. veleti; – 3. vol, v stsl. volja č. vůle; –

1. vьl, v stsl. vlъna unda č. vlna; – 2. vol, zdlouž. val, v stsl. valъ č. val, valiti; –

1. vьlg, v stsl. vlъgъkъ č. vlhký, vlhnouti; – 3. volg, v stsl. vlaga č. vláha; –

1. vьlk, v stsl. part. sъvlъkъ; – 2. vlek, v inf. stsl. vlêšti č. vléci, z velkti; – 3. volk, v stsl. povlaka, oblakъ č. oblak; –

1. vьr, v stsl. vьrą claudo, č. za-vru; zdlouž. vir v stsl. zavirati; – 2. ver, v stsl. verêja vectis, inf. -vrêti, č. veřeje, veřejný, zavřieti, zavříti; zdlouž. vêr, v č. zavierati, zavírati, závěr; – 3. vor, v stsl. zavorъ č. zavora, otvor, stsl. a č. obora, vrata; –

1. vьr, v stsl. vьrją č. vřu, vroucí, nevrlý z -vьr-lъ; zdlouž. vir, v stsl. izvirati scaturire, č. vír; – 2. ver, v č. vřídlo z ver-dlo; – 3. vor, zdlouž. var, v stsl. varъ, variti, č. var, vařiti; –

1. vьrg, v stsl. vrъgą č. vrhu; – 2. verg, v stsl. vrêšti z vergti; – 3. vorg, v stsl. izvragъ vyvrhel; –

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).