Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<727374757677787980>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

1. strъg, v stsl. strъgati radere, tondere, stč. -strhati, sestrhati: (Jakub) prútie topolového vzal i ſeſhhal kóru decorticavit Ol. Gen. 30, 37; – 2. 3. strug, v stsl. strugati č. strouhati; –

1. stъd, zdlouž. v styd, v stsl. stynąti č. stydnouti; – 2. 3. stud, v stsl. studъ frigus, č. studiti, studený; – s významem přeneseným 1. stsl. stydêti sę č. styděti se, 2. 3. stsl. studъ pudor, č. stud, ostuda; –

1. sъk, v stč. -skati, seskati: ktož přetrhne nit z kúdele ſeſkanu tortum Ol. Súdc. 16, 9, žíni z koňských srstí ſeſkanu Pass. 24; rus. skatь praes. sku soukati; – 2. 3. suk, v stsl. sukati č. soukati, sukno; –

1. sъs-, stsl. sъsati, č. ssáti; –

1. tjьt z tjъt v č. octnúti sě, pol. ocknąć się (m. octnąć), rus. očnutь sja; – 2. 3. tjut, v stsl. štutiti č. cútiti, cítiti; –

1. tъk, stsl. tъkati, č. tkáti; –

1. tъk, stsl. -tъknąti č. -tknouti, potknouti, zatknouti atd., stsl. tъkalo cuspis, potъka č. pótka, půtka; zdlouž. tyk, v stsl. tycati č. týkati, tyč; – 2. 3. tuk, v stsl. istukati sculpere; –

1. ъk, zdlouž. v yk, v stsl. vyknąti č. -vyknouti; – 2. 3. uk, v učiti. –

γ) Stupeň střední u̯e.

Stupnice indoevropská tu jest: 1. u, 2. u̯e, 3. u̯o. Na př.:

z koř. su̯ep spáti jest 1. sup, v ř. ὕπνος m. σύπνος; – 2. su̯ep, v island. svef-n; – 3. su̯op, v lit. sapnas, m. svop-nos.

Stupnice se střídnicemi slovanskými jest: 1. ъ (za pův. u), 2. ve (za pův. u̯e), 3. vo (za pův. u̯o). Příklady:

1. dъch, zdlouž. dych, v dъchnąti a dychati; – 2. dvoch, v rus. dvochatь; v. § 87; –

1. chъr, zdlouž. chyr, v stsl. chyra debilitas, chyravêti, rus. chirja nemoc; – 3. chvor, rus. chvorь nemoc, chvoryj stč. chvorý, chorý; –

1. chъt, zdlouž. chyt, v stsl. chytiti, chytrъ peritus, č. chytiti, chytrý; – 3. chvot, zdlouž. chvat, v stsl. chvatati, č. chvat, chvátati, chvátiti; –

1. kъs, zdlouž. kys, v stsl. kysêlъ, kysnąti, č. kyselý, kysati, kysnouti; – 3. kvos, zdlouž. kvas, v stsl. kvasъ č. kvas, lit. kvosas kamenec; –

1. sъp, v stsl. sъnъ č. sen ze sъpnъ, ř. ὕπνος; stsl. usъnąti č. usnouti z usъpnąti; zdlouž. syp, v stsl. usypati obdormiscere, stč. osypánie = zesnutí, smrt; z koř. *su̯ep nahoře uvedeného.

δ) Stupeň střední er, el.

Stupnice indoevropská jest: 1. ěr, ěl (t. j. r, l s předcházejícím oslabeným ě; z toho je skr. liquida sonans , , jinde střídnice jiná); – 2. er, el; – 3. or, ol. Na př.;

z koř. derkʼ- hleděti jest 1. dr̥kʼ, v aor. skr. a-drś-am, ř. ἔ-δραϰ-ον; – 2. derk-, v ř. δέρϰομαι; – 3. dork-, v ř. δέδορϰα; –

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).