Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<428429430431432433434435436>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

(rostl.) z němč., sthněm. lubestëcco, střhněm. lübestecke, a toto z lat. levisticum; – obr odvozují z Avarus, lépe z got. adj. abrs silný.

c) V p. Na př. kopert Jg. z franc. couverte (srov. kobeřec z couvert zde v b).

d) V m. Na př. stč. mešpor- (vedle nešpor-) z lat. vesper-, na meſſpornyey hodině Krist. 103ᵃ, meſſporny hodinu Pass. 316, do meſſporowe hodiny 3. Esdr. 8, 73; – kment pol. kment, gment, gwent, ze střhněm. gewant Jg. a Linde.

v se přisouvá.

1. v- přisouvá se ve mnohých případech, kde etymologická slabika na začátku nebo také u prostřed slova se začíná některou samohláskou. Začátky přisouvání toho jsou již v době psl.: z v-ъn- č. ven- (vendati atd.) místo ъn-, v-ъp- stč. vep gen. úpu, stsl. vъpiti, m. ъp-, – v-ydra m. ydra, – v-ymę č. výmě m. ymę, – v-yknąti č. vyknouti m. yknąti, – v-onja č. vóně vůně m. onja, – v-ęzati č. vázati m. ęzati, v. § 246 a 251. V češtině se v tomto přisouvání pokračuje a máme v- dále přisuto:

a) K -a ve vajce přehlas. vejce, pl. gen. vajec, adj. vaječný atd., m. *ajce, proti stsl. aje (v. jaje), ř. ᾠόν, z pův. ōvjom. –

b) K (z ę) v rukovět, stsl. rąkojętь.

c) K -i ve vískati Us. Jg. m. -ískati, dial. mor. iskať BartD. 220. vedle stč. jískati, jěde každý giſſchzie quaerens Pil. b; – v dial. vinovať BartD. 109 (laš.): za č. jinovatka je dial. inovať Btch. 441. az toho dále vinovať; – slc. vizba m. -izba, do jedné vizby Pastrn. 113.

d) K -o. Uvedu nejprvé některé příklady z doby starší (celkem abecedně): wo to (m. o to) Lún. pam. 1573, wo ſobie Háj. 472, wob den Háj. herb. 196ᵇ, lid wobecný Háj. 7ᵇ, wobilee Lobk. 38ᵃ, kázal wobogych střieci PassKlem. 232ᵇ, wobú dwú Ben. Gen. 31, 33, wobuw KolB. 1521. woczas Blázn. 132ᵇ, wocas Háj. 422ᵃ, Br. Ex. 4, 4, wočekáwagijce Háj. 459ᵃ, wod wobilee, wod wína Lobk. 38ᵃ, o wodiewu pracowati ŠtítOp. 334ᵃ, wodtud wodſſedſſe Lobk. 88ᵃ, wodwolánij Hrub. 394ᵇ, wohledati Lún. pam. 1573, aby wohlech Háj. 90ᵇ, wohnyem Brig. 48ᵇ, wohnowy (adj.) PassKlem. 103ᵇ, wohniſſtie Ben. Ex. 8, 3, vedle vochotnosti Pís. XV. stol. (Fejfal. LL. 715), voj (fem.) Us. vedle dbeč. oje (neutr.) Btch. 435, woko Hod. 61ᵃ, Háj. 279ᵃ, naděláš wok Br. Ex. 26, 4, woczy mogi Brig. 25ᵇ, gednowokee Ben. Ex. 21, 26, z wokna Háj. 58ᵃ, woknem Ben. Gen. 26, 8, wokolo t. Num. 23, 24, s wokolnijmi Háj. 422ᵃ wokowanych Háj. 29ᵇ, wokřik t. 80ᵇ, wolowo t. 74ᵇ, womygijť Ben. Lev. 1, 13, nebudeš womilen NRada 333, won ille PassKlem. 224 aj., wony illi Brig. 73ᵇ, wopicy Háj. 471ᵃ, woprawuge Háj. herb. 333ᵃ, jednoho worače Háj. 45ᵃ, neworali Ben. Deut.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).