Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<317318319320321322323324325>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

III. Souhlásky české a jejich proměny.

Roztřídění českých souhlásek podle různých dělidel v. v § 7.

Zde má býti dále řeč o jejich proměnách. Ty jsou mnohé a rozmanité. V následujících výkladech jsou seřazeny tak, že

nejprvé o souhláskách zdvojených je řeč, –

pak o měnění temných v jasné a jasných v temné, –

a potom o souhláskách jednotlivých a jiných jejich změnách, jakož i o jejich přisouvání a odsouvání.

Souhlásky zdvojené.

Souhlásky zdvojené ozývají se ve výslovnosti místy zřetelně, na př. v slovích panna, sukenny, poddany v nář. lašském BartD. 108, místy splývají a vyslovuje se souhláska jen jednoduchá, na př. v nář. zlinském pana m. panna, súkený m. sukenný, nadomem m. nad domem, bezimy m. bez-zimy, besebe m. bes-sebe (z bez-sebe) t. 13.

Jinde nalézáme, že řeč všední souhláskám zdvojeným dává splývati, kdežto naproti ní v řeči vzdělancův také souhlásky zdvojené více méně bedlivě se vyslovují. Na př. panna ob. pana; vana ze stč. vanna, v teplé vannye NRada 1037, pět vanen list. z r. 1595 (Ruch 1884, 10); osme-zidcietma m. osm-mezi-, oſmezi-dczietma Lit. Úv. 3.

Naopak bývá souhláska zdvojená místo jednoduché, na př. v nář. mor. slyší se masso BartD. 34 (uhersk.), 51 (dol.), 63 (val.), kašša t. 34 (uhersk.), 63 (val.), 27 (záhorsk.), necco t. 63 (val.), sklenný t., lippí t. atp. –

O některých z těchto změn je řeč také doleji při příslušných souhláskách jednotlivých.

Souhlásky temné mění se v jasné, jasné v temné.

Spodobování.

Když v proudu řeči souhláska temná s jasnou se setká (ať ve slově témž, ať na rozhraní dvou slov sousedních), změní se buď temná ve svou jasnou, buď jasná ve svou temnou, tak aby souhlásková skupenina byla buď všecka jasná, buď všecka temná. Na př. v lebka stýká se jasné b s temným k; u výslovnosti měníme však jasné b v temné p, za -bk- je pak -pk -, celá skupenina temná. Naopak ve sbírati stýká se temné s s jasným b a mění se proto u výslovnosti ve svou střídnici jasnou z, místo sb- vyslovujeme skupeninu jasnou zb-, zbírati. Podobně nádcha vyslovováno nátcha, klatba-kladba, lehký-lechký, lehce-lechce, zlehčiti-zlechčiti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).