Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<731732733734735736737738739>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

i jeho rozbor situace v slabikách s e, o. Kulʹbakin sice nenachází řešení, ale přesvědčivě ukazuje jednostrannost dosavadních teorií o dloužení psl. e, o (především Leskienových) a složitost těchto otázek.

Rovněž V. Vondrák se vedle dalšího ověřování a zpřesňování Jagićových zákonů zabývá již od počátku kvantitou psl. e, o a dochází k názoru, že česká délka např. v slovech vóz, bóh je podmíněna následující souhláskou (zjišťuje, že dloužení nenastává před neznělými explozívami). Některými svými závěry o změnách intonací (např. v složeném adjektivu, v gen. pl., v zdrobnělinách) předjímá Vondrák již ve svých prvních pracích pozdější teorie o psl. metatonii. Ale vcelku Vondrákovy názory dnes značně zastaraly.

Velký význam pro českou historickou akcentologii má teorie tzv. psl. metatonií, poprvé formulovaná A. Belićem (souborná práce Akcenatske studije vyšla 1914) a dále rozvíjená T. Lehrem-Splawińským (O praslowiańskiej metatonii, 1918), N. van Wijkem (Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme, 1923), Fr. Ramovšem aj. V jednotlivostech se pojetí těchto jazykovědců různí, jádro jejich názorů je však totéž. Ukazují, že původní dvě psl. intonace – akut a cirkumflex – se v praslovanštině za jistých okolností měnily a dávaly vznik intonacím novým: metatonií cirkumflexu vznikala podle mínění těchto jazykovědců nová stoupavá intonace, tzv. novoakutová, zatímco akut se přetvářel v novou klesavou intonaci, tzv. novocirkumflexovou. Nový akut prý vznikal také v slabikách původně jenom krátkých s vokály e, o. Teorie o metatonii objasňuje v češtině z jednotného hlediska řadu kvantitativních alternací v slovech dvouslabičných (kráva krav, žena žén, hlava hláv, stár starý atd.) a vysvětluje v mnoha případech i zachování délky v tvarech původně tříslabičných a delších, v nichž se jinak staré délky krátily (mlátíš, chválíš, píšeš, doubí, pátý, oráč mají délku z nového akutu).

Teorie o metatonii velmi výrazně ovlivnila akcentologické názory Fr. Trávníčka, zvláště příslušné kapitoly v jeho Historické mluvnici. Trávníček přistupuje k otázkám českého kvantitativního vývoje po důkladném studiu dosavadních prací v tomto oboru a s bezpečnou znalostí materiálu, což mu umožnilo podat nejeden nový výklad a celkový obraz vykreslit úplněji než jeho předchůdci. Trávníček zdůrazňuje, že při zkoumání vývoje české kvantity nevystačíme jenom se zřetelem k předpokládaným přízvukovým alternacím praslovanštinv, nýbrž že je třeba přihlížet k celku paradigmatu a k vzájemnému působení různých přízvukových obměn téhož morfologického vzoru. Z tohoto hlediska osvětluje nově např. kvantitativní vývoj dvouslabičných feminin typu cena strana (podle jeho názoru se v češtině smísila v tomto deklinačním vzoru původní barytona s oxyony). V akcentologických pracích Trávníčkových někdy ovšem vadí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).