Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<515516517518519520521522523>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ſſpihowati by bylo Lobk. 126ᵃ; za -ž- dáno sem -h- analogií podle stráže-strahovati atp.

5. mísí se v ř; o tom v. § 266.

ž se odsouvá.

Příklad toho jest ve vždy, vždycky, začež bývá vdy, wdy Brig. 17, 55, 65 a j., BrigF. 39ᵃ, NRada 731 atd., ob. dycky. V ob. dycky je vlastně jen přípona -dy a přívěsek -cky, jádro slova vž- (= vьš-) se odsouváním ztratilo; ale významem je dycky tolikéž jako vždycky, a v tom je vzácný příklad, kterak slovo a zvláště adverbium změnami hláskovými může se rušiti a třeba nejpodstatnější část svou ztráceti, a přece význam náležitý podržovati. – Odsuto ž- zdá se býti také v řiedlo m. žřiedlo; ale o tom v. § předešlý č. 3.

č.

České č je dochováno dílem z doby praslovanské, na př. part. pečen psl. pečenъ z peken-, vok. člověče psl. čьlovêče atd., – dílem vyvinulo se později, na př. nebeský pl. nom. nebeščí vedle veliký-velicí; – srov. § 433.

Píše se literami a spřežkami: c, na př. neciſta Greg., cechel MVerb., sluneck t., crſcení t. krščení HomOp., devcie t j. děvčie Ostr., cynis t. j. činíš Kunh. 147ᵇ, ſcedroſti t. 150ᵇ, ac t. j. ač ŽGloss., yeſceroue t., bezpecenſtwie Túl. 30ᵇ, lacnoſt t., cieſt pars ŽKlem. 10, 7, opuſceni t. 21, 2; cſo t. j. čso AlxM. 1, 8 a j., Hrad. 10ᵇ a j., nicſ t. j. ničs (nic) AlxŠ. 4, 5, cſty t. 3, 14; aby czceni byli t. j. ččeni Koř. Mat. 6, 2, aby poccen byl t. 1. Petr 4, 11; – cc, na př. lucc MVerb., ozladicc t.; – ſ, s, na př. zeſen t. j. sěčen Greg., uſenim studio HomOp. (ČČMus. 1880, 119), ni zaſ by nejměl t. j. ni za-č by Túl. 33ᵃ, slunek MVerb.; – cſ na př. klokocſ MVerb., cſynyucimy ŽKlem. 140, 4 ; – ſc, na př. ſceled HomOp. (ČČMus. 1880, 119); – zſ, na př. zſed zabitých t. j. čěd AlxB. 4, 29; – ſz, na př. obaſz AlxH. 7, 11, za maleſzkem t. j. 5, 12, vteſze t. j. uteče t. 7, 24 a j. (v AlxH. 7krát), toſzus AlxB. 1, 34, w tey zzieſzi t. j. sěči t. 2, 3, zzieſzeny t. 4, 23; – ch, na př. chubr t. j. čubr MVerb., chinithi HomOp., newchenychayu ŽGloss., ochiſtiti Kunh. 150ᵇ, uuiechnie t. 151ᵃ a j., (v Kunh. skoro vždy tak), w chiſle Túl. 24ᵇ a j., bryechtan Rostl., ſchiewik t.; – chz, na př. chzakagie AlxH. 1, 8, chzezt t. 1, 24 a j. (62krát mezi 72 případy), geſchze AlxBM. 1, 4 a j. (93krát mezi 97), achz AlxB., 1, 1 a j. (29krát raezi 76) atd., pravidlem v ApD., ApŠ., Pil., Jid., svD., LMar.; – chs, chsryewcze Rostl.; – ſch, hluſchnimi AlxH. 2, 27, bezpochyby omylem, neboť ſch je tu = š; – cz, na př. lecz

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).