Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<306307308309310311312313314>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ved-tъ; – praes. 2. du. stsl. dasta, jasta, vêsta, 3. du. a 2. pl.daste, jaste, vêste, stč. 2. pl. jieste, vieste, z -d-ta, -d-te; – subst. gъrstь, vlastь, č. hrst, vlast, z gъrt-tь (srb. iter. grtati corradere), vlad-tь; – pêstunъ č. pěstún, z pêt-tunъ; č. vrstva, přástva, z vьrd-tva, pręd-tva; atd. Změna tato má doklady také v mnohých jazycích jiných; na př. v lit. inf. vesti z ved-ti, lat. claustrum z claud-trum, rastrum z rad-trum, rostrum z rod-trum, paluster z palud-ter, v ř. πιστός z πιϑ-τος, οἶσϑα z οἰδ-ϑα atd.*).

O změně kt, gt v stsl. št č. c atd. viz doleji při k, g 247 č. 5).

Obecně slovanské a tedy psl. jest také odsutí t, d ze skupení dg, ts, ds, tm, dm; na př. stsl. vêglasъ z vêd-golsъ Mikl. Et. Wtb. 390, v aor. stsl. čisъ m. čitsъ, z kei̭t-som, – subst. čislo č. číslo z čit-slo, – v stsl. praes. 2. sg. dasi, jasi, vêsi z dad-si atd., – v kąsъ č. kus z *kond-sъ, vedle lit. kandu, kąsti kousati, – v osmь, osmъ, č. osm, osmý, z ost-mь, ost-mъ, podle skr. aštāu, ř. οϰτώ, lat. octo, got. ahtau, lit. aštůni, – v praes.1. sg. damь, jamь, vêmь, č. dám, jiem jím, viem vím, z dadmь atd., – praes. 1. pl. stsl. damъ, jamъ, vêmъ, č. dáme, jieme jíme, vieme víme, z dad-mъ atd., – vymę č. výmě, z vyd-mę, vedle skr. ūdh-ar, ř. οὖϑαρ, sthněm. ûtar; – rumênъ č. ruměný, z rud-mênъ, srov. lit. raumů maso svalové (červené, z raudmů, v. Zubatý v Jag. Arch. 15, 497). V sedmь č. sedm jest na pohled odchylka; ale to jest m. *sebdmь, ne-li dokonce m. *sebdъmь, vedle ř. ἕβδομος.

V době psl. začíná se také vsouvání t do skupiny sr na př. pьstrъ č. pstrý, pestrý, z pьs-ro-. Pro zdr ze zr není příkladů dosti starých. Vsouvání toto pokračuje a množí se časem, v. § 313 a 326.

C) Psl. p, b, v, m.

. Psl. souhlásky retné p, b, v, m jsou střídnice za pův. p, b, bh, v, ṷ, m (srov. § 239); na př. p v psl. pluti, plovą, č. plúti, plovu, je podle lit. plauti, řeck. πλέϝωstřídnicí za pův. p v koř. pleṷ-, – b v stsl. skoblь, rus. skobelь, č. skoble, je podle lit. skabėti, lat. scabo za pův. b ve *skab-, – b v psl. berą č. beru je podle ř. φέρω, lat. fero, skr. bharāmi za pův. bh v koř. bher-, – v v psl. ovь-, ovьca, č. ovce, je podle lat.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).