Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<344345346347348349350351352>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[348]číslo strany tiskuſkrzyta Mat. 14, kterúž (šachtu) zakrzyly biechu RO1B. 7ᵇ, zakrzywſfe mu tvář Comest. 183ᵇ, ſkrzyſſy latibulum MamC, 111ᵃ; srov. pol. skryć a stpol. skrzyli ŽFlor. 141, 4; české kti a kříti upomíná na stsl. kryti a kriti, ale rozdíl nemusí býti původu stejného; – ve skřidla, skřidlice, skřídl-, z pův. skry- Mikl. Etym. Wtb. 340, je změna česká ry-ri z doby předhistorické, tvrdé skrydl- nemá v historické češtině dokladu; – krist- a křist-, Ihezy (sic) crzifte KatBrn. 65, w gezy krzyſta t. 454, Iezy krzyſta Marg. 10, iezy crzifta t. 70, Iezy crziftu t. 131, iezi crziſtv t. 265; crziſſtobole (Kritobulos) AlxŠ. 8, 13; Krzystan TomZ. 1392 n. 93, Krzyſſtofor ROlC. 278ᵇ; anczykrzyſt ROlB. 24ᵃ; w zakrzyſty Pulk. 161ᵃ t. j. v-zakřistí (-tí tvrdé, nikoli -ťí), do zakřiſſty Háj. 255ᵇ (nom. Sakryſta neb kapla t. 341ᵃ), w zakřiſſtie t. 305ᵃ a j.; – kríž, kříž; – krida Btch. 429 (dol.- beč.) a křída. Us.; – křižmo lat. chrisma ř. χρίσμα; – krystal, křištál, křišťál, lat. crystallus, střhněm. kristal, krziſtal ŽWittb. 146, 17, ŽKlem. t., krziſſtal Ol. Sir. 43, 22, křiſſtáłu Br. Ezech. 1, 22, křiſſtáł t, 37, 16; –

hry změněno ve hři; na př. svoji sě psi hrziſte DalKřiž. 85, (liška) kleščě ohrzyzla DalC. 92, (saň) syna biskupova zahrzizla Pass. 238, neduh líce zhrzizl EvOl. 123ᵇ, wohrzyzeny exesus Lact. 62ᵃ, wohrzizek (ohryzek) t. 123ᵇ.

4. Někdy bývá také samohláskové r () změněno v ř; příklady mám jen z PassKlem. a jeden z Ol. Jest tu zejména změněno:

tr̥- v -; na př. musí trzpyety (m. trpěti) PassKlem. 129ᵃ, wytrzhl (m. vytrhl) t. 57ᵇ, na trzzyech (na třziech m. trziech) t. 146a; –

dr̥- v -; na př. v žaláři drzzan (dřžán m. držán) t. 102ᵃ; –

pr̥- v -; na př. przſy (přsi m. prsi) t. 251ᵇ, 97ᵃ a j., przſt (přst m. prst) t. 98ᵇ, przſtem t. 261ᵃ a j., przwy (přvý m. prvý) t. 129ᵇ, przwe t. 196ᵃ; –

vr̥- ve -; na př. uwrzczy (uvřci m. uvrci) t. 96ᵇ, potwrzdyl (m. potvrdil) t. 147ᵇ, 204ᵇ; –

mr̥- v -, nesendeš ſmrzti non morieris Ol. 1. Reg. 20, 2; –

kr̥- v -; na př. krzmyl (m. krmil) PassKlem. 128ᵇ; –

hr̥- v -; na př. hrzdlu (m. hrdlu) t. 259ᵇ; –

sr̥- v -; na př. nevěrná ſrzdczye (m. srdcě) t. 169ᵃ; –

čr̥- v čř-; na př. czrzneho ptáka (m. črného) t. 127ᵇ, czrzt (m. črt) t.

r (ř) se sykavkou se mísí v ř.

Zejména:

a) r(ř)-s se mísí v ř. Doklady toho jsou:

slova domácí s -řk-, -řtv- z -rsk-, -rstv- (-řsk-, -řstv-); na př. mořký, morzki přievozník Pass. 481, morzke korábníky t. 338, morzke wody t. 487, jedni přievozníci morzczy t. 291, morzka řěka AlxV. 2174, hlubokost morzku

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).