Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<759760761762763764765>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ZÁVĚR

V předcházejících poznámkách jsme se pokusili nastínit vývoj nejdůležitějších otázek českého historického hláskosloví od r. 1894, kdy vyšel první díl klasické Gebauerovy Historické mluvnice jazyka českého, až k nejnovějším teoriím, jež vycházejí z tezí moderní historické fonologie a mají často dosud charakter diskusní. Přitom jsme měli řadu příležitostí zmínit se o konkrétních výsledcích, kterých historická fonologie češtiny dosud dosáhla. Viděli jsme, že se především vyrovnávala s vědeckým odkazem Gebauerovým a snažila se – v jeho duchu – ze svého hlediska a často s použitím nového materiálu osvětlit ty otázky, které už byly řešeny Gebauerem a po něm zejména Trávníčkem. Nejednou se podařilo jejich výklady zpřesnit a přihlédnutím k systémové souvislosti jednotlivých jevů dát jejich zjištěním nový smysl a ucelit je.

Je však třeba přiznat, že tím je historická fonologie češtiny teprve na samém začátku své práce. Bude třeba vyplnit takové mezery v našich znalostech českého fonologického vývoje, jako je např. vývoj české kvantity. Bude zde zapotřebí nového, podrobnějšího materiálu, ale také bude nutno vyrovnat se s novými komparatistickými pracemi o vývoji slovanské kvantity a přízvuku, přistupujícími k vývojovému zkoumání prozodických vlastností s novými kritérii (Kuryłowicz, Stang). Naléhavým úkolem zůstává i nadále – přes průkopnické práce Trávníčkovy, Havránkovy a v poslední době též příspěvky Lamprechtovy a Utěšeného – soustavný historický rozbor nářečních fonologických systémů, jejich vzájemné souvislosti a závislosti i posloupnosti jejich vzniku (zde se historická fonologie stýká s historickou dialektologií, aniž s ní ovšem splývá). Při vědeckém zpracování češtiny bude třeba ve větší míře než dosud využívat neliterárních jazykových památek, pokud jsou k dispozici, k rekonstrukci nářečního vývoje a k zjišťování jeho chronologie. Velkou pomoc při této práci bude snad moci poskytnout i materiál česko-německých lexikálních výpůjček, o němž byla řeč v první části tohoto doslovu.

Tedy stručně řečeno: od přehodnocování starších výsledků a materiálu musí česká historická fonologie přistoupit ke sběru a hodnocení materiálu nového a pokusit se odpovědět i na ty otázky, které si starší historické hláskosloví klást ještě nemohlo. Teprve tehdy bude česká historická fonologie pracovat opravdu v duchu velkého odkazu Gebauerova.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).