Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<662663664665666667668669670>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Vysvětlení zkratkův.

Zkratky v této knize znamenají dílem texty, ze kterých jsou doklady vzaty, dílem spisy a pomůcky theoretické, jichž užito při práci, dílem pak jsou pro ušetření místa. Některým rozumí čtenář bez výkladu, jiným však třeba vysvětlení, která zde následují.

Texty, ze kterých jsou doklady brány, jsou dílem texty staré v rkpích dochované, dílem texty brzo po složení svém tištěné. U těchto udáván rok tisku; u textů pak rukopisných pověděno, kde se rkpis chová (mnohdy bývá v závorkách jeho knihovní signatura), ze které je doby (udání tato jsou většinou z odhadu vydavatelův a j. a některá z nich budou snad časem korrigována) a po případě kde jest od vydavatele pozdějšího otištěn. Texty, které při dokladech titulem dostatečné plným se uvozují, výkladu mezi zkratky ovšem nepotřebují. Vysvětlení zkratků textových jsou tedy stručná; výklady a zprávy zevrubnější, které sem hledí, podal jsem v List. filol. 1884 str. 248–261, 1887 str. 361–366 a 1892 str. 452–475, a podám tutéž ještě příště. Tam odkazuji čtenáře, když by žádal poučení určitějšího.

Co číslice při dokladech znamenají, nebylo třeba při každém zkratku vykládati: při textech biblických jsou to kapitoly (žalmy) a verše; při rukopisných stránky, nebo listy a stránky (1ᵃ, 1ᵇ atd.), nebo strany a sloupce (1ᵃ atd.), nebo sloupce, nebo sloupce a verše; tak jsou označeny také doklady z textů rukopisných tiskem vydaných, kdežto při tištěných textech jiných strana tisku se udává. Kde od tohoto pravidla jest nějaká odchylka nebo kde je třeba na něco zvláště upozorniti, tu přidána o tom zmínka i v těchto vysvětleních.

Ještě připomínám, že z některých pramenů zde uvedených mám excerptovánu jenom částku, na př. z bible Pernšt., Kutn. a j., – a dále že při dílech následujících chci podávati seznamy tyto ještě stručněji a odkazovati do tohoto dílu prvního, proto jest seznam zde podaný snad o něco bohatší, nežli je třeba.

Slovo, o které v dokladé běží, je z pravidla tak psáno, jak se čte v pramenu samém; ostatek dokladu bývá podán v transkripci, která vlastnosti originálu co nejvíce šetří, a někdy podána i zde forma netranskribovaná. Doklad cele transkribovaný vyskytuje se velmi zřídka a jen v příkladech, kde transkripce nemůže podávati znění jiného, než original.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).