Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<454455456457458459460461462>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

z něm. tragen Matz. Cs. 350; – Krekor, kranatýr, kroš, krunt, telekraf atd. chod. 49 m. Gregor atd.; – o kroš a krejcar viz také § 369; – kfér Btch. 436 (dbeč.) z něm. Gewehr; – kalup, kalupovati, kór t. a Us.; – folkovati, purkmistr, perkmistr, krumfešt atd. z něm. folgen atd.; – kamzík ze střhněm. gamz; – Kadrhel, Kedruta, pakatel, kamaše a j.

2. g změněno v d v mor. pudmistr z pu(r)gmistr, dále v dronyga z dial. gronyga BartD. 87 (stjick.), dbeł v. gbeł t. 109 (laš.) aj. Změnou g-d, nebo naopak d-g, bývá vykládáno také slc. driečny urostlý, mor. dryčný Šemb. 45 (dol.) a pol. grzeczny způsobný; ale slova ta nejsou původu příbuzného; pol. grzeczny je utvořeno z výrazu k-rzeczy, kъ-rêči Mikl. Etym. Wtb. 274, a slc. driečný je ze subst. driek, dřík truncus, driečný = stämmig (srov. Zubatý v Bezzenb. Beitr. 17, 324).

Cizí g.

V slovích přejatých je v češtiné za cizí g dílem opět g (h), na př. ve slovích slc. striga z lat. striga. – hus, husa stsl. gąsь z germ. gans-, jak svědčí lit. žąsis Kluge 102 (podle lit. mělo by býti slovanské ząsь), – húně pol. gunia ze střlat. gunna ř. γoῦvα kožich Mikl. Fremdw. 91, – hrabě stč. hrabie ze sthněm. grâveo t. 90, – hověti got. gaveihan benedicere t., – hýl n. hejl pol. gil rus. gêlь z něm. Gehl (souvislého s gelb) t. 89, – stč. hobezný příjm. Hobza z got. gabeigs dives t. 90 a Uhlenb., – hotov z got. *gataws, gataujan Uhlenb., – láhev pol. łagiew z něm. dial. lâge a toto z lat. lagena Mikl. Fremdw. 104, – Pelhřim ze střhněm. pilgrîm t. 118, – hradál z lat. graduale, v starých hradalech Comest. 241ᵇ – stč. Hřehoř nč. Řehoř z Gregorius, – Hřěk nč. Řek z Graecus, – Mahdalena z Magd-, maria mahdalena AnsOp. 4, – pohan z paganus, – varhany z organa (plur.), – řehole z regula, – Kunhuta z Kunigund, – krahuj z tur. karagu Mikl. Etym. Wtb. 130 atd.; – také šlehati, šlohati je přejato z němč., ale tu je proti nhněmneckému schlagen střhněmecké slahen; – dílem je za cizí g souhláska jiná, zejména;

k, na př. v kamzík, Marketa, purkrabí atp., ob. kvalt z něm. Gewalt, krumfešt z Grundfeste, kver z Gewehr atd., v. § 380, 1; okurka ze střlat. angurium Mikl. Fremdw. 134, potkan z ital. pantegana mus amphibius t. 118, kořalka z pol. gorzałka, –

j v lat. a j. slabikách ge-, gi(gy)-, čtených podle bývalé výslovnosti je-, ji- na př. anjel, jeneral, Jenovefa, Jenofa Btch. 441, rejistřik, Ejipt (Aegypt), orloj z horologium atp.; také -gt, -gd změnilo se v -jt, jd: fojt Vel. Jg. ze střhněm. vogt a toto z lat. vocatus, advocatus Kluge 370, – Majdburk a Majtburk, Maidburg Baw. 137, z Magdeburg, ſ maytburczany Pulk. 170ᵃ, – Majdalena z magd-.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).