Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<385386387388389390391392393>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

m. čiesti Pror. Jer. 34, 18, przyelſſczyly sú t. j. přělščili m. přělstili t. Isa. 19, 13; – neſczy m. nésti AdmontB. 136ᵇ; – chcziecz m. chtiec Kat. str. 4 a 16, chcziecze t. 144; inf. chtieczy t. 48, obklicziczy t. 30, mlczeczi t. 34, zrzeczy t. 44 a 46, zrzyeczy t. 46, uzrzyeczy t. 142, ſluzyczi t. 60, netuzyczi t. 62, poczieczy t. 96 a 104, otlucziczy t. 100, leknuczy t. 158, umrzyeczy t. 190; dyetcze m. dietě t. 108; czieleſne lože t. 108, sě wraczyw t. 118; zpuſcze dědina (zpustěti) t. 178 a j.; – doſczy m. dosti ROtcPetr. (z r. 1404) 6, zweſcy m. zvésti t. 25, ryczyrzye t. 28, adv. bohaczye t. 31, na czye m. na tě t. 32, adv. gyſcze t. 95, twey zadoſcy t. 103, radoſcy t. 99, zadoſczy t. 100, czyeſc t. 189 (čest), czſc t. 244 (též), po ſmrczy t. 443, wyernu nawyſſczy (instr.) t. 291, ſczeſcze (sčěstie) t. 198, tweho chczyeny t. 103, nuczyl t. 139, muczyl m. mútil t. 140, vczechu m. útěchu t. 144, inf. zaplaczycy t. 211, nawraczyczy t. 212 atd., velmi často v tomto rkp.; – inf. pogiczi m. pojíti Tkadl. 14ᵃ, paliczi m. páliti t. 18ᵃ, oblewiczi t. 19ᵇ, plakaczi t. 26ᵃ, nechaczi t. 38ᵃ; obieczi m. oběti t. 11ᵃ, ve všie czichoſti t. 13ᵃ, niecziczka m. nětička t. 24ᵃ, na ſwieczie m. na světě t. 45ᵇ, jedno chczienie ve dvú czielu t. 23ᵇ, czieleſne m. tělesné t. 18ᵇ, cziezko m. těžko t. 28ᵇ, cziezie m. tieže t. 34ᵃ, chczieſſe t. 6ᵃ, 3. plur. nechczie 7ᵃ, ticz m. tiť t. 14ᵇ a j., často v tomto rkp.; – milosc Kar. 84, spravedlnosc t. 85, múdrosci t. 82, na vysosci t. 83, neheských ctnoscí t. 103, ctnoscmi okrášlena t. 102 a j., často v Kar.; – wracili m. vrátili EvOl. 211ᵃ, zwyczezil t. 141ᵇ, inf. ſtatczyczy t. 132ᵇ; giſſczzegie kompt. t. 126ᵇ (m. jistějie, ale mohla by to býti také odchylka tvarová, podle hustě kompt. húšče atd.); – puſcity m. pustiti EvSeit. Mat. 1, 19, o ſwyetloſczi t. Jan 1, 8, do ſmrczy t. Mat. 2, 15, adv. giſcze pravi vám t. Mat. 23, 36, na ſwiecze in mundo t. Jan 1, 10, kto zradí cze m. tě t. Jan 21, 20, obracziw sě t., inf. byczi t. Jan 1, 12; – rač vchowaczy Lvov. 22ᵃ, bych mohla obdrzyeczy t. 17ᵃ, vczynytzy (inf.) t. 68ᵇ, za manžela pogeczy t., sladce mluwyczy a radyczy t., ztraczyla t. 28ᵇ, (s duší) y ſ cyelem t. lᵇ; – aby smlúvy neminul chcze mi škoditi m. chtě Comest. 40ᵇ (mohla by býti odchylka tvarová, part. chce podle praes. chci); – (žena) bude cztíczi przately geho (mužovy) m. ctíti ŠtítMus. 29ᵃ; – part. dotraczýe m. dotratě ŠtítJes. 88ᵃ, a tutéž mieczy m. mieti, ſwieczi m. světí a j., v. Listy filol. 1888, 120; – inf. wraticzi m. vrátiti Mill. 5ᵃ, ſproſticzi t. 10ᵃ, ſwieczezenie t. 39ᵃ, budúcím ſwieczezenym t. 40ᵃ; – ten oczieze modly m. otieže Mand. 61ᵃ; – dogiczye m. dojitie aditum GestaKl. 294, budu tyeſſiczy m. těšiti t. 198, jali se mluviti czyzyce m. tížíce t. 46; – život náš obraczywy jest GestaMus. 18ᵇ; – nechceš dbaczi m. dbáti Pís. t. l. 10, trzecziemu t. 28, czye m. ťe t. 4, wiſczerczmez jeho m. vysťerčmež (dial. m. vystrčmež) t. 36; – inf. daczy OlMüllB. 618, odpuſtziczy t. 620, na bozym mezczy (dial. m. miestě) t. 620, wiweczy (sic, m. vyvésci, vyvésti), ſ radoſtzu t. 619; – Blah. 274 zaznamenal, že okolo Evančic se říkalo dáci

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).