Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<384385386387388389390391392>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Srov. v § 292 a v § 319. –

O dial. svaťba, młaťba, płaťba atp. v. § 292. –

Jiné případy změny t-ť.

1. Bývalé st, št, čt změněno v , šť, čť ve slovích stežeje a stěžeje Us.; – křišťál, Křiſſtál Háj._herb. 34ᵇ a j., kriſſtáł Br. Ezech. 1, 22 a křišťál, křiſſťáł t. 37, 16; – vlaštovice, wlaſtowicze ChelčP. 196ᵃ, wlaſſtowice Háj. herb. 173ᵇ, laſſtowice t. 175ᵇ, laſſtowičnijk t. 311ᵇ, właſſtowice Br. Jer. 8, 7 a vlašťovice, lašťovka Us.; – břečtan Háj. herb. 13ᵇ, Br. Jon. 4, 6 a j., břečťan Us.

2. V koncovce výrazu adverbialního -krát bývá dial. -ť m. -t, na př. pětkráť, tenkráť BartD. 15 (zlin.); srov. tamtéž podobnou změnou v hneď, snaď, pořáď. – Místo tulipán jest ob. ťulipán.

ť se mění v ć, c, č.

1. Za spisovné ť je v některých nářečích ć, jinde c a místy c. Na př. ćicho za ticho BartD. 106 (laš.), v leće m. v letě t.; múcic za mútiti BartD. 40 (hrozenk.), trecí za tretí Pastrn. 131 (slc., místy); čicho za ticho t. 107 (laš., v Klimkovicích), trečí za tretí Pastrn. 132 (slc., místy). Srov. § 432.

Za spisovné bývá pak ovšem sc, ść a šč, na př. scěna BartD. 40 (hroz.), śćena t. 106 (laš.), ščena t. 107 (laš., v Klimkovicích) m. stěna.

Doklady toho nalézáme v textech starých a v nářečích nynějších.

Příklady z textů starých: czizucz m. tisúc AlxH. 8, 26, t. 8, 28, dwaczieczi czizuczow m. dvacěti tisúcóv t. 2, 29, t. 3, 26, trzidczieczi m. třidcěti t. 9, 20, chzi m. ti (enklit.) t. 9, 19; – ſtaczi m. státi AlxBM. 1, 23, ugiſezil t. 1, 25, nezchzizcyl t. 1, 26, tvé myloſcy t. 141, (Patron) ješčež krále ugizzcy chtye zie w zmyrt přěde ň poſkyſczi t. 4, 21 a 22, ot zmyrtcy t. 4, 17, dopuzzcyl t. 7, 37; – hnuczi m. hnúti AlxB. 2, 12, trſcye t. 2, 17, doſcy t. 5, 8, luboſcy t. 5, 18, radoſcy t. 5, 36, radoſczi t. 6, 2, cznoſcy t. 6, 3, dozdaczy t. 6, 26, na moczie m. na mostě t.; – otplaczyz m. otplatiž (ne-li spíše odplacíž = otplacijž) AlxV. 271, ſwaczynye 1219; – impt. otpuſſcz HomKlem. 2ᵇ; – nawracz m. navrať ŽPas. 27, 4, obklíčil s’ mě radoſczy t. 29, 12; – swyetlosczy m. světlosti Sequ. 356, dobroczywy t. 357, dobrocziwy t. 361, vczynyczy t. 356, sswiczestwym t. 301, zloscy t. 366 a j., většinou; – czychi m. tichý Boh. 38, czysta m. tista canicula t. 31, sczeczina t., krczicze t. 32, czyesto t. 33, wraczidlo t. 36 a j.; – dosczi m. dosti Dial. Boh. 337, dávámť wyedzyeczi tvéj milosczi t., na zywocze t., rycyerz t. 356, zaplacziczi t. 345; – cyſta canicula m. tista Boh. min. 22ᵃ, kruczycze (krtice) t.; – dvě czyeſczy

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).