Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<161718192021222324>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

lit. inf. dėti…, stsl. inf. dêti aor. dêchъ; – *dhē- v skr. dhātrī kojná, ř. ϑηλή prs, lat. fēlo, fēmina…, stsl. dêtę; – *sē- v ř. ἷημι (m. *σι-ση-μι), lat. sēmen…, stsl. sêją, sêmę; – *ṷē- v skr. vāti věje, lit. vėjas vítr…, stsl. vêją, vêtrъ; – *mē- v skr. mātrā míra, lat. mētior…, stsl. mêra; – lat. vērus…stsl. vêra; – *ēd- (kmen. perf., koř. ěd, lat. ědo ēdi ēsum)… stsl. pt. jadъ (m. jēd-, j hiatové) f. jadъṡi; – *ēz- (zdloužení emfatické, proti ř. ἐγώ)…, stsl. jazъ; – *-ē- stsl. , -a- v trьpêti, umêti, slyšati, slušati.

Na konci slova mění se ve slov. –i: *mātē skr. mātā, lit. motė, stsl. mati. Jiní vykládají slov. -i v mati, dъšti z dъkti analogií (podle pustyňi, vedъši, Sobol. Fonet. 105).

Koncové -ēm, -ēn mění se v psl. ę; o tom v. doleji § 50, b).

Pův. o ; oi̭, oṷ.

1. Po souhláskách tvrdých.

(a) Za pův. o je psl. o. Na př. *nokti- v lat. nox noctis, lit. naktis, got. nahts…, psl. noktь, stsl. noštь č. noc; – *ghosti- v lat. hostis, got. gasts…, stsl. gostь č. host; – *ok- v lat. oculus, ř. ὄσσε (m. οϰιε), lit. akis…, psl. oko; – *ovi- v lat. ovis, ř. ὄϝις, skr. aviš, lit. avis…, psl. ovь-, stsl. ovьca č. ovce; – *tod v skr. tad, ř. τό…, psl. to; – *pro v lat. pro, ř. πρό, skr. pra, lit. pra-, got. fra-…psl. pro.

V koncovém -on (-om) skleslo o v u, a toto dalo střídnici psl. ?(-n vynecháno). Na př.: z kmene toko- byl sg. akk. *toko-m, z toho *tokun (sklesnutím o v u a změnou -m v -n), a z toho psl. tokъ (m. tokъn, -n odsuto); v 1. os. sg. aor. jednoduchého byla koncovka -om (sr. skr. abudham, ř. ἔλιπον), z toho je psl. , stsl. vedъ stč. ved duxi; – pův. *som…stsl. sъ č. s, se.

Také v koncovém ont (t. j. kde po on následovala ještě souhláska jiná mimo j) kleslo o v u a n vynecháno; tu však u dlouží se v ū a za toto je střídnice -y, tedy postupem -ont, -unt, -ūt, -y. Na př. pl. akk. *toko-ns psl. toky, – part. *bheront- stsl. bery.

Začátečné a středoslovné ont mění se v psl. ą; o tom v. doleji § 47, a).

b) Za pův. oi̭.

Uprostřed slova jest

α) za různoslabičné oi̭ psl. ej. Na př. *bhoi- v lit. bajus strašný…, psl. boj-, stsl. bojati sę č. báti se; – podobné v lojь, bojь, za-vojь, napojiti.

ß) za téžeslabičné oi̭ psl. ê. Na př. *ṷoi̭d- v ř. ϝοῖδα, skr. vēda, got. vait…, psl. vêd-, stsl. vêmь (m. vêdmь) č. viem, vím; – *snoi̭gh- v got. snaivs…, stsl. snêgъ č. snieh, sníh; – ř. ποινή, lit. kaina…, stsl. cêna;

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).