Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.

[Generovaný obsah]

POZNÁMKY A DOPLŇKY

V 18

K dnešnímu pojetí poměru češtiny a slovenštiny viz J. Bělič, SaS 14, 1953, 29–46. Souhrnný obraz českých nářečí podává B. Havránek, ČsVlast. 3, 84–218; tamtéž, 219–310, je monografie V. Vážného o nářečích slovenských.

VIII 3

Nářečí moravská třídí Bartoš v 2. díle své Dialektologie (vyd. 1895, str. II–III) poněkud jinak než v 1. díle (vyd. 1886); rozeznává toliko čtvero nářečí hlavních, a to: 1. nářečí slovenské, s různořečím záhorským, pomoravským, uherskoslovenským (na Moravě) a přechodním; –při tom podřečí valašské (v něm pojato také zlinské) s různořečím hranickým, starojickým a keleckým – a podřečí dolské; – 2. nářečí lašské, s různořečím severoopavským; – 3. nářečí hanácké, rozdělené ve dvanáctero podřečí, pojmenovaných většinou podle příslušných měst okresních (viz doleji, při výkladu zkratkův s.v. BartD); – 4. nářečí české na Moravě západní, s podřečím trojím (ždár., jemn., dač.). (Gb.)

7 4 zd.

Vchod do dutiny nosní se zahrazuje nikoli čípkem, nýbrž měkkým patrem.

10 2

Že české h je jasné (media), poznává také Broch v Jag. Arch. 17, 337; třeba to vytknouti, poněvadž jinde bývá h temné (tenuis). (Gb.)

13 24

K rukopisům s pečlivější soustavou pravopisnou patří také Pas., srov. Dolanský, Listy filol. 1892, 64 sl. (Gb.)

15 8 zd.

Místo w má býti v. (Gb.)

17 6

Gebauer ve shodě se stavem soudobé indoevropeistiky rozeznává pouze jednu ie. neurčitou samohlásku – x (šva). Pozdější jazykověda rozlišuje aspoň dvě – x1 (vzniklé redukcí dlouhých vokálů) a x2 (z vokálů krátkých).

18 7

Slovan. přípona -ikъ a lit. -inkas si asi neodpovídají; srov. Vondrák, VerglSlGr. I, 613.

19 19

Mezistupeň ьj při změně tautosylabického ei v i je nepravděpodobný.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).