Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<574575576577578579580581582>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

rozuměti ŠtítV. 33; ovoce jiesti bylo nechutné ŠtítV. 75; múdrá slova jsú bláznóm slyšeti protivna NRada 1740; (muky) jsú trpěti trudné Spor 58; jsau hodni vésti k šibenici Pam. 3, 94; aby bylo lehko nésti břiemě Štít. ř. 100a; že (ovoce rajské) jest dobré jiesti a krásné patřiti i hlédati rozkošné Ol. Gen. 3, 0; oheň dobr jest sě zhřieti Pass. Bš.; velmi dobrá voda píti Lobk. 53b; (město) těžké špihovati t. 126a; ze zlého dluhu dobra i sláma vzieti Smil. přísl.; dobrým mila by byla pravda slyšeti i od oslice Štít.US.; aby byli (lidé) hleděli milí Rúd. 6b; čistota jest všem líba slyšeti ŠtítV. 225; muž hlédati stydlivý visu verecundus Ol. 2.Mach. 15, 12; vrch příkrý nahoru jíti Lobk. 29b; víno protivné píti t. 42b; (město) bylo by lehké dobyti t. 126ᵃ; (obět) obyčejná jest obitovati (sic) solet immolari Ol. Lev. 14. 13; (dievka) je přěmluviti pracna KatBrn. 38; což je ta cesta tvrdá orat Pís. Erb. 183; dceruško, mładá si miłovat BartD. 1, 194;

cc) (jest) to divno pověděti, kak… Kat. 84; slyšeti ji ohyzdno jest a břidko ŠtítE. 102; kak jest pochotno dívati sě řádu světa ŠtítV. 240; úsilno jest tuto kroniku psáti Dal. Úv.: (jest) těžko z kamene olej vytlačiti ČMudr. 55; nenie ť bezpečné súditi takových věcí ŠtítV. 320.

Místo adjektiva bývá výraz složený z téhož adjektiva a subst. věc. Na př.: jest věru věc těžká, pěstí zabiti ježka ČMudr. 350; hrozná věc zlým a divně radostná dobrým vstáti z mrtvých ŠtítE. 28; pěkná jest věc, míti pěknou bibliotheku KomLab. Bš.

e) Při některých adverbiích, t. j. opět – jako v c) a d) – při výrazich, kde jádro významu je v adverbiu. Na př.:

dohře (jest) jazyk za zuby míti ČMudr. 90; lépe (jest) přielišnost obřezati Štit.ř. 38a; lépe píti čistú vodu t. 84b; čbábu lzě mluviti nebieše Hrad. 130b; bylo by nelzě oráčiu chleba kupovati DalJ. 5; zde lze nąjmouti byt Us. (chybně: jest k pronajmutí); snáze mi bude utíkati Kom. Bš.; dachu knězi dosti jiesti i píti DalJ. 59.

Infinitiv klade se pro větu v celku tak, že nelze určiti členu jednotlivého, k němuž by infinitiv patřil zvláště. Na př.: i pěkně lháti jest hřích ČMudr. 355.

Jiné příklady: bohatnouti není hřích CMudr. 167; útěcha ť bude i to poznati ŠtítV. 100; (Ježíš) byl prvý jiesti, píti; nesměl chleba kto zlomiti, až on požehnal Dět.Jež. 1a; kto má uši slyšeti, slyš! HusE. 2, 55; všěm hrozno sě zdáše na to hleděti Kat. v. 2780; slúšie nám to znamenati Štít. ř. 51; mně a tobě slušie sě bíti DalJ. 28; nám sprostým nehodí se v písmě hlúbiti ArchČ. 1, 7; nahodí ť sě nelibost někomu učiniti ŠtítV. 110; to jest bohu slúžiti, svój stav neb úřad vésti ke cti božie t. 54; za marnost jsem položil, dále se meškati KomLab. Bš.; Turci za veliký hřích mají, polapeného ptáka zabiti a snísti Mitr.Bš.; jeden den jiesti nic nejmiesta DalJ. 70; máte-li čistý hrnec, polévky odebrať z kotła BartD. 1, 194;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).