Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<573574575576577578579580581>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Prokop neměl práva zapsati toho zbožie ArchČ. 1. 190; moc a právo měl je trestati ŽerŽáp. 2, 152 Bš.; žádost má, vždy slovo hožie slyšeti StarSkl. 5. 94; jiného úmyslu nemám, než vám sloužiti ŽerL. 1, 51Bš.; měl svobodu k nim vcházeti Blah. 80 Bš.; mám obyčej ráno vstávati StSkl. 5, 125 Bš.; (synové israel.) dadie jemu sedlišťe býti locum ad habitandum Ol.Jos. 20. 4; útěcha ť bude i to poznati ŠtítV. 106; že o tom hanba praviti Let. Bš.; věz, že ť sě čas blíží k tomu, hodovavše jíti k domu Jid. 142; už je čas vstávat Us.; trój jest čas jiesti neb píti ŠtítV. 134; (kněžím, budou-li pilně konati své povinnosti,) nebude třeba hráti v kostky pro kratochvíl ani lovóv túlati (= aby se po nich toulali) Štít.uč. 125b; jest třeba udělati něco Us.; možnost zvítěziti Us.

d) Při některých adjektivech, t. j. opět – jako v c) – při výrazích, kde jádro významu jest v adjektivu. Případy, které sem patří, jsou troje, a rozdíl jejich vidí se ve větách:

aa) jsem hotov, nésti cizí břemeno (věta s podmětem a „cizí břemeno“ jest předmětem k inf. nésti);

bb) cizí břemeno je těžké nésti (věta s podmětem jako v aa) a „cizí břemeno“ jest podmětem, k němuž se jméno přídavné táhne jako doplněk); a

cc) jest těžko, nésti cizí břemeno (věta bezpodmětá a „cizí břemeno“ je jako v aa) předmětem k inf. nésti).

Na př.:

aa) aby sě pojědúc (chleba) posílili a tak silnějše trpěti byli Pass. 365; že jest hotov za svého jazyka češt umřieti DalJ. 69; ničehož nejsme dlužni držeti ŠtítV. 89; Havel není povinen odpovídati Žer. Bš. ; včil já nejsem hoden po té zemi chodit, ale jsem já hoden do vody mne hodit Suš. 32; nejsem duostojen jinými vlásti Pass. Bš.; svět prohlédnouti žádostiv jsem Hom. Bš.; bude snažen střieci sě zlého ŠtítE. 131; abychom nelenivi byli pracovati ŠtítV. 124; byl netbav káti sě hřiechóv Štít. Bš.; mocen jest hospodin od tebe mne zprostiti Pass. Bš.; –

bb) vy (panie) jste mladým žáčkóm viděti hodné Mast. 395; těžek s’ mi nésti, mój pane Hrad. 129b; zdáše sě jiej (čbán lišce) nésti těžek t. 129b; (zármutek) jest nevinnému člověku těží nésti než vinnému Alb. 3ᵇ; (stav vdovský) těží bude sdržeti ŠtítV. 22; kuroptva jest snadna jieti Fysiologus ČČM. 1875, 128; ktož jest snadný rozhněvati facilis ad indignandum Ol. Prov. 29, 22; člověk jest nejsnadnějí přemoci BojDuch. 2ᵃ; nijeden hrad tak nesnaden jest dobyti AlxM. 1, 6; jakýž ť král bude volen a korunován, nesnaden ť jest zavrci ŠtítV. 91; práce jest krásna hlédati Štít.uč. 70ᵃ; jakož jest ječný chléb tvrd jiesti, takéž knihy Mojžiešovy tvrdy jsú rozoměti Štít. ř. 141ᵃ; tyto věci sau potřebné znáti každému skladateli písni Blah. 357; o věcech, ješto jsú potřebný křesťanu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).