Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<584585586587588589590591592>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dílem trpný, a to v partic. praes. pass. -mъ a v partic. perf. pass. -nъ, -tъ, na př. vědom…, nesen, trpěn, kryt.

Krom toho pak proniká v některých participiích nějaké omezení a určení časové, v jiných nikoli. Na př. v part. nesl je spolu a stále se drží význam minulosti, – kdežto v part. nesen není vyjádřen čas nijaký, nýbrž může se podle souvislosti obsahu rozuměti čas někdy minulý, někdy přítomný, někdy budoucí.

1. Participium praes. act. -nt.

Participium praes. act. -nt (sloves dokonavých i nedokonavých) co do dějového rodu jest významu činného; na př. nesa = (jenž) nese, přinesa = (jenž) přinese.

Odchylky od tohoto významu obyčejného jsou dvojí.

a) Participium má význam možnosti a snadnosti, jaký bývá při lat. -bilis, -ndus, -tus, řec. -τός.) Na př.: od protivenstvie nepřátel všech, vidúcích i nevidúcích visibilium et invisibilium ŽKlem. 139ᵃ; královi světa nesmrtedlnému, nevidúciemu EvOl. 101b; aby (ty) mě obránil nepřátelóm vidúcím i nevidúcím Modl. 61b; (bóh) nenie vidúcí, slyšící, vonějicí, okúšející, dotýkající Kruml. 225ᵃ (vidúci = visibilis, slyšící – jejž lze slvšeti, slyšitelný atpod.); (bóh) nenie znající t. 225ᵃ; (bóh) nenie čitedlný, neb nenie vidúcí, slyšící, vonějící, okúšející, dotýkající, jako bych řekl, točíš nepostižný, neobsiežný Alb. 100b; (bóh) nenie rozumějící, že ho ijeden nemóž ukázati, dolíčiti, vypraviti, rozmysliti, vymysliti, postihnúti t. l00b (rozumějící = rozumem pochopitelný); obět nevymluvujícé Hod. 77b; obět divná a nevymluvujície Modl. 22ᵃ; nerozlučujície jednostajenstvie t. 61b (= nerozlučitelné); nezrušujícím ustavením Pulk. 102b (= nezrušitelným); lista posielajícího Ol. Est. 13, 7; ohňem neuhasujúcím EvOl. 206b: v knihách o nedověřících de incredibilibus Comest. 122ᵃ; ty jsi nepře(mo)hujície síly invictae JeronMus. 46; nedokonající radost ROlB. 67a (= neskonalou); tak múdrú a nedomyslijící věc učinil s’ inopinabile t. 48ᵃ; světlo nepochycijície incomprehensabilis t. 56ᵃ; ty jsi nepřěmohujície síly t. 82b; ty muky… nevymluvující jsú t. 88a (-bilis); veliká a nevypravujície byla by řeč t. 7b (-bilis); nevymyslijíce radost t. 63ᵃ; měl by ten súd odvolající býti revocabilis t. 19ᵃ; v ten třasúcí den tremenda t. 52ᵃ; obět neshynující Comest. 101ᵃ; (pravda) jest neproměňující Comest. 197b; hodiny jsú měnície mutabiles t. 240a; neuchovající hodinu inevitabilem horam t. 227ᵃ; svrab netrpějící t. 222a; Antipater v netrpící nenávist upade t. 221b; od naší země bydlící habitabili

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).