Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<426427428429430431432433434>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dobrovolně měl (Ježíš) trpěti Krist. 76ᵃ, ML. 90ᵃ, neb ne bezděky, ale dobrovolně přistúpili k němu ŠtítBud. 141, některý (maje se na útěku bráti přes řeku) by rád zbyl řěky, avšak tam jeti bezděky AlxV. 1804, člověčie mysl snáze se dá naraditi, než bezděky přinutkati Štít. uč. 54ᵇ, (liška) musi bezděky utonúti Hrad. 131ᵃ; (každá věc) k svému protivenství bezděky sě tiehne Alb. 21ᵃ, t. 21ᵇ, spal s ní bezděky podáviv dievku vi opprimens Mus. Gen. 34, 2, bezděky coactim násilně Lact. 241ᵃ, odtud bezděčný; bez mé dieky atd.: chtěl mě vdáti bez mé dieky me invitam Otc. 480ᵃ, bez tvé dieky tebe dobudu Comest. 223ᵃ, bez své dieky v pokoji bude ŠtítPař. 53ᵃ, ciesař svatú Anastazí bez jejie dieky za svého starostu oddal Pass. zl. Mus. 1ᵇ, bez jejie dieky Pass. 55, (císař) bez jich (Čechův) dieky Teklada biskupem učini DalC. 32, smrt trpočí je bez jich dieky Štít. uč. 153ᵃ, ani která modlitba platna móž býti bez té dieky Kruml. 324ᵇ; – bez péčě: tepruv byl bych tu bez péče AlxV. 173; z toho adv. bezpeč: móžeš dobřě bezpeč na Šváby jěti DalC. 45, ktož sě pozdě bude káti, nebude bezpeč Štít. uč. 150ᵇ, kak pak hřiešní mohú bezpeč býti t. 108ᵃ, i jeden na tomto světě menie tak bezpeč, jako… ŠtítVyš. 9ᵃ, zlí mnie, by bezpeč byli Aug. 43ᵃ, i bezpeč buď tudiež hraje Baw. 74; – bez časa = v čas nepravý, nevhod: nejeden umřěl bez časa AlxV. 1747, bez času neroď sebe výšiti importune Ol. Sir. 32, 6; – je bez diva = není se čemu diviti: jest to, králiu, bez diva AlxBM. 6, 9, to sě vše bez diva děje AlxV. 52, by sie byla mořká řěka, asi by bylo bez diva t. 2175; – bez-mála, bezmála, bezmále, bezmál: bezmala paulominus ŽGloss. 118, 87, ŽWittb. tamt., Děpoltova čeled do Polan jide, tu bezmála (s) světa snide DalC. 67, proto na krále (Přemysla II.) všě kniežata bezmála nevstachu tamt. 91, bezmála tu všickni bychu zbiti DalC. 73, bezmále DalL. tamt., bezmále ŽWittb. 93, 17, len sě zlý lid velmi rozmohl, bezmále vše dobré přemohl Hrad. 106ᵃ, bezmále t. 113ᵃ, bezmále prope MamB. 54ᵃ, ež (MMagd.) bezmál hořem nezstyde Hrad. 29ᵇ, (sluha) bezmál nepadl UmR. 138, bezmál sem byl ve zlém, pane Ol. Prov. 5, 14, do komórky, jenž má bezmál tolikúž dlúhost Kruml. 71ᵃ; z toho podle »málem« dial. bezmálem: bezma, bezmaem BartD. 1, 184 (laš.); Miklosich 4, 743 a Kott pokládá to za ojedinělý instr.; – bez čísla = bez počtu, nesčíslný: neb jich bě mnoho, bez čísla AlxV. 1380, tu bez čísla liudí zbichu t. 2050, lidé bez číslu (sic) sú innumerabiles Lit. 3. Reg. 4, 20, bez čísla innumerabilis MamA. 26ᵃ, množstvie mnichuov bez čísla Otc. 145ᵇ, (bohatec) jmějieše sbožie bez čísla Hrad. 139ᵇ, po těch potocích lodí jde bez čísla Mill. 87ᵇ, Darius lidi vysla, že tu zemi bez čísla zbavichu každého dobra AlxV. 139 (= bez počtu, bez míry, nad míru), aby jej (Krista) bez čísla zbili Kruml. 48ᵇ (= nesmírně), (otec Alexiův) uslyšav list plakal z ňeho, vystúpil byl z svého smysla,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).