Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<416417418419420421422423424>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

(z r. 1604); mé srdečko hoří plamenem Suš. 758; mléko vřelo klokočem Kulda 2, 143; přešil k nim tovarešem (= jako tovaryš), přešla k nám děvčetem BartD. 2, 287 (han.); vzala si toho Borůvku vdovcem, vzal si mně vdovou t.; z toho nemožu bet ževa, co vedělám babkó t.; cegánem žil, cegánem omřel t.

Instrumentál vnitřní.

Instrumentálem jména soukmenného (běžěti během) nebo souznačnėho (hořěti ohňem) bývá určen pojem dějový za příčinou sesílení. Nazýváme jej instrumentálem vnitřním. Je to většinou ozdoba slohová, oblíbená zvláště u některých spisovatelů starých.

Doklady tomu:

a) pro instr. soukmenný: člověk bude poctivu bázní báti sě ŠtítMus. 120ᵇ, bázní zahynutie bojí se, ktož se bojí boha HusE. 1, 117; darmo bychom se modlili, aby slunce svým během běželo, poňavadž vždy svým během běží t. 1, 325, běží během BartD. 1, 183; kterú ctí mámy ho ctíti HusE. 3, 136, (kněží) dvojí ctí buďtež ctěni t. 1, 139, tiem cťením má býti bóh cťen t. 1, 74, ten věčnú ctí cťen bude ŠtítMus. 116ᵇ; darové Kristovi dobrovolným rozdáváním buďte rozdáváni HusE. 1, 418; stromy divným dielem udělané t. 1, 79; hněv, jímž se člověk hněvá t. 1, 206; člověk móž shřešiti i všedním i smrtelným hřiechem Štít. uč. 134ᵇ, člověk hřeší mnohými smrtelnými hřiechy HusE. 1, 119; (duch svátý) divným pochodem od boha otce i od syna pochodí ŠtítMus. 101ᵃ; ústavnú chvalú chvále boha ŠtítBud. 93; táž věc někdy mnohými jmeny se jmenuje HusE. 3, 47; křikem nemotorným křikli Pulk. 38ᵇ; když by kto kvetl takovým květem ŠtítMus. 80ᵇ; kterúž měrú měřiti budeš HusE. 1, 34; kterým milováním mámy jeho milovati t. 3, 136; tú milostí miluje (bůh) ŠtítBud. 70, učenníci sú jeho vrúcí milostí milovali Štít. uč. 77ᵇ, MMagdalena vrúci milostí milovala pána ŠtítV. 35; smrtí umřete HusE. 1, 335, smrtí ohavnú zemřel t. 1, 17, nebylo-li by dosti, abv lehkú smrtí Kristus umřel ŠtítBud. 121; nenávidí mne úhlavnau nenávistí Troj. (Bartoš 37); Jeremiáš pláčem srdečným plakáše zbořenie jerusalemského Štít. uč. 71ᵃ, srdečným pláčem plačíci Hrad. 28ᵇ; políbí mne políbením úst svých HusE. 3, 7; krvavým potem se potil t. 1, 335; požehnal nás požehnáním duchovním t. 1, 315, pán bůh jím požehná požehnáním svátým Suš. 471; (kníže) počě velikú prosbú korábníkóv prošiti Pass. 339, nás velikou prosbou prositi Mitr. (Bartoš 37); chci řéci obecnú řečí Štít. uč. 23ᵇ, svú vnitřní řečí bude člověku pokora řéci ŠtítBud. 199; lidským slíbením jest slíbeno HusE. 1, 96; když (člověk) neslúží bohu tú službú, jako … Štít. uč. 23ᵃ; ten v noci sladkým snem usne ŠtítBud. 76, (matka) pravým snem nemohúc usnúti Štít. uč. 40ᵇ, odespá smrteľným spánkem BartD. 1, 348 (rožn.); ať by (bůh) krutým

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).