Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<379380381382383384385386387>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

učinil Štít. ř. 162ᵃ; kto jest rovný mně similis Pror. Isa. 44, 7; – podobati se někomu Us.; připodobnati se svému otci Štít. uč. 28ᵇ; chtěl jest ve všech věcech bratřím sě připodobniti HusE. 2, 24; (tesař dřevo) připodobní obrazu člověka t. 1, 70; pravdě podobnost Us. nč.; kto podoben tobě similis ŽWittb. Moys. 11; budú ľudé podobni andělóm HomOp. 154ᵃ; jinak budem bohu nepodobni HusE. 1, 153; to smrtelné lidi nesmrtelnému bohu podobné činí Lab. 34; nepodobna hvězda hvězdě a člověk člověku MudrČ. 279; – mohl by tobě na něčem hoditi Pass. 154; snad sě tobě dobřě hoziu Mast. 2; by sě hodil své hospodě Štít. Bartoš; již sebú nevládnu aniž mi sě královstva hodie HusE. 1, 283; hodil-li by sě (kněz) lidu v kázaní slova božího t. 1, 425; nehodilo by sě jemu (králi), aby sě přisadil na posledniem miestě t. 2, 363; ten jest hoden vašie zloby Baw. 64; vy (panie) jste mladým žáčkóm viděti hodné Mast. 395; muku budú trpěti hodnú svým hřiechóm ŠtítV. 101; dřevo věčnému ohni hodné Kruml. 289ᵇ; chceš-li škodě býti nehoden Baw. 83; prosím za věc nám hodnú HusE. 1, 69; hodné jest jemu, aby zavěšen byl žernov na hrdlo jeho t. 2, 284; jakož mu (člověku) hodno jest k spasení t. 2, 351; tu sě nám ne v hod stele Kat. 80; v hod někomu býti Us. Jg.; v hod někomu něco činiti Us. Jg.; – že tobě nic nemíliu Jid. 165; smíliti sě sluhám tvým ŽWittb. 101, 15; smíli sě bohu tamt. 68, 34; žádost, smíliti sě tělesnému oku Štít. uč. 139ᵃ; že j’ každému míl a vzácen Štít. ř. 213ᵇ; má nám pravda míla býti t. 77ᵇ; která almužna j’ milejší bohu Štít. uč. 141ᵃ; co sě líbí bohu Štít. ř. 4ᵃ; kak sě všem počestným lidem do žen dobře libí to, když… Štít. uč. 54ᵇ; sľúbi sě hospodinu placebo ŽWittb. 114, 9; že sě mladým nevěstkám sľúbiti žádáš Mast. 362; (žena) aby se slíbila mladým bláznóm Štít. uč. 50ᵇ; po malém času zalíbí se jí (ženě) jiný HusE. 3, 206; což královi liubo DalC. 83; koteré j’mu ľubo bylo HomOp. 153ᵃ; což jim ľubo Rožmb. 128; co j’ tělu libo Štít. ř. 34ᵃ; ač jest nám užitečné a bohu libé HusE. 1, 311; – jáz vám ostuzi bydlo sázavské Hrad. 27ᵃ; tak sě jim bydlo ostudilo t. 27ᵃ; (milovánie Kristovo) všecky věci světu milé jemu ostudí HusE. 3, 97; – jednomu se chtěje zlíbiti jiným se zošklivíš Lab. 113 Bartoš; – kostečníci mrzie všěm lidem i bohu Hrad. 115ᵇ; třetí (lidé) mrzie všemu lidu t. 97ᵇ; duši méj mrzí život mój Alb. 37ᵇ; budú vám mrzěti nepravosti vašě Ol. Ezech. 36, 31; (žena) omrzne bohu ŠtítOp. 99; co jest lidem mrzutějšieho nežli člověk mrtvý HusE. 3, 136; – tobě slušie chvála ŽWittb. 64, 2; což jemu slušie k spasení HusE. 2, 209; který úřad příslušie takovému pastýři t. 2, 166; co ne jednomu, ale mnohým přísluší Vel. Jg.; to jest, králi, tobě slušno NRada 180; aniž zákon jest příslušnější křesťanu na světě, než pro Krista trpěti HusE. 1, 185; – to ť tobě předobře stojí (= sluší) NRada; – juž ti nechcem hověti DalHr. 3; hovějž

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).