Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<389390391392393394395396397>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bylo živě býti a toho hoře zbýti t. 34ᵇ; živu jemu býti nebieše DalC. 27; když vieš, že jest býti božiemu přikázaní poddánu, tehdy býti jest člověčiemu přikazování poslušnu ŠtítBud. 206; mně, by skončeniú takému bylo býti DalC. 18.)

e) po slovese jest = znamená, rovná se, platí. Na př.: též jest, i samému mluviti křivdu, jako by jinému svědčil Štít. uč. 60ᵃ; co jest, na nohú státi zvěři ŠtítV. 152; druhý květ šlechetnosti (jest), do kostela neb kóru zákonníkóm choditi t. 168; netolik ť rozvázanie jest: viec chtieti ženy své prázdnu býti muži, aneb ženě muže, ale… t. 50; to ť jest, zemi ztratiti a z nie býti vylúčenu t. 151; třetí stupeň pokory jest, jsúc i velikým býti pokornu t. 217; duchem chudu býti jest, býti pokornu, nehrdu t. 282; druhá (chodba) jest utěšenu býti t. 245; jiné jest, býti duchu svatému v člověku, a jiné… HusE. 1, 23; protož mieti svatú věc jsúce v hřiechu vědomě jest, člověku shromážditi sobě súd věčného zatracenie t. 1, 102; hovadu shniti v hnisu jest, lidu v hnisu smilstvie život svój skonati t. 3, 199; co jest, metle z kořene Jesse vyjíti Hug. 318; co jest, skrze okna smrti vstúpiti t. 92.

f) po slovese jest + adjektivum, jest dobré, jest lépe, je zlé atpod. Na př.: jesti ť dobré muži z své mladosti jho nésti ŠtítV. 128, dobro j’ býti dvěma Štít. uč. 72ᵃ, dobré ť jest prázdnu býti kvasóv s neřádným knězem ŠtítV. 331, dobré by bylo muži nemieti ženy t. 51, kako jest dobré bydliti bratří ve spolcě ŽKlem. 132, 2; lépe jest jednoho člověka zahubiti, než všemu lidu v hoři býti Hrad. 74ᵇ, jest lépe doma bohu slúžiti, než životem jistu nebyti HusE. 3, 289, lépe by bylo jim viery nepřijímati, než přijmúce nevěrnu pánu bohu býti t. 2, 421, lépe ť jest tobě klécavu vníti v život věčný EvOl. 286ᵇ (Mark. 9, 44), lépe ť jest tobě vníti krhavu v královstvie boží t. 286ᵇ (Mark. 9, 46), lépe jest některým toho nemieti, nežli všem vóbec to ztratiti VšehK. 184ᵃ, lépe jest tobě do života vjíti kulhavému aneb bezrukému, nežli dvě ruce aneb dvě noze majícímu uvrženu býti do ohně věčného Br. 43ᵇ (Mat. 18, 8); jakež jest nesnadno býti tvrdému korábu bez hřebíkuov, takež jest nesnadno spasenu býti OtcA. 242ᵃ, snadno jest stienu přirostati Lit. 4. Reg. 20, 10, jest nesnadno a tvrdo tobě proti ostnu sě protiviti Pass. 126, (jest) nesnadno čístu býti Štít. ř. 87ᵃ, jest nesnadno býti prázdnu světských poskvrn ŠtítV. 8, bez ňeho (boha) tobě nenie snadné býti udatnému RO. 921; snáze ť jest zemi i nebi pominauti, nežli v zákoně jednomu titlíku zahynauti Br. Luk. 16, 17; nic těžšieho sem neshledal, než starému býti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).