Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<318319320321322323324325326>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

věděti, znáti atp. Na př.: jež jeho dřieve umrla vědieše Pass. 300; kteréhož vieš nerovného sobě aniž podobného Vít. 71ᵃ; (Kateřina) jej (pústenníka) tak cného vědieše, že… Kat. 32; neviem vesela nikoho Spor 360; to, ješto lepšie vědě Mast. 414; noviny, jež velmi užitečné vědě t. 38; ať vás zvědie nepřátely jsúce vos sentiant hostes Ol. Num. 25, 17; – až ny vítězné poznají Baw. 201; ten znamenav Soběslava muže udatného počě sě k ňemu dobřě jmieti DalC. 69; uzřě ránu, již pozna v boju od sebe dánu t. 20.

řéci, dieti, zváti atp. Na př.: jenž řekl sě od Jupitera poslaného BřezSnář. 61; netbánie zbožie řkú tu šlechetnost, ješto vyhoní lakomstvie ŠtítOp. 133ᵃ; což bóh učistil jest, ty neřiekaj nečisté HusPost. 208ᵃ; – neb to prorokováno diechu DalC. 74; – Čechové nazývají je (jisté hříchy) němé hřiechy HusE. 1, 194; kteři píši oplzlé věci a ohavné, ty nazývají dobré lidi t. 1, 54.

čúti, pobdieti. Na př.: k kterémuž (hřiechu) jej čije viece příchylna Kruml. 31ᵃ; jehož (já, liška, svůj ocas) lechka (sic) čiji Baw. 117; ktož jej (otroka) počije neposlušného Ol. Prov. 29, 21; (zboží praví člověku :) když mne u sebe mnoho pobdíš (znamenáš, cítíš) Hrad. 140ᵇ.

čisti atp. Na př.: nečtúc sobě to úsilno Kat. 82; aby lidé vidúce jej mezi lotry načtli jeho zlořečeného Hod. 46ᵃ; nepočítati sebe tak zlého Kruml. 121ᵃ.

jieti, bráti atp. Na př.: jal jest Saul… krále… živa Ol. 1. Reg. 15, 8; že zdráva jeho (syna) přijal EvOl. 229ᵇ; oni ty voly křížem požehnavše pitomy pojěli Pass. 355; – Samson pojal chot ženu tampneskú Kruml. 65ᵃ; děvici pojme ženu virginem ducet uxorem Ol. Lev. 21, 13; zpojímachu sobě ženy dcery jich duxerunt uxores filias eorum t. Súdc. 3, 6; Ezau bral sobě ženy dcery kananské Comest. 42ᵇ; jindy tu bývá dativ, v. § 268, 4.

dáti, ustaviti. Na př.: to jim na listě napsáno dal Pass. 405; aby dal jemu bóh tovařiše, kohož ráčí Štít. uč. 36ᵇ; – (David) ustavil jě lamače, aby lámali kamenie Ol. 1. Par. 22, 2; vás jest buoh mé hospody ustavil OtcB. 47ᵇ.

vésti, přivésti atp. Na př.: ano sv. Pavla svázána vedú Pass. 301; proč proti ciesařovému ustavení mě nesvázána vedete t. 490; již jaty vedly ny ŽWittb. 136, 3; otsud jej slepa přivedli Pass. Z. 92; přivedú svázána sv. Pavla Pass. 300; Maria tě (Kunhutu) nevinnu a čistu vyvede t. 433; (sv. Savina) ju (nemocnou paní) zdrávu vzvedla t. 473.

položiti. Na př.: (Samuel) položi syny své súdce v Izrahel Comest. 130ᵇ; tu jej naha položili Pass. Z. 92; (Čechové, táhnouce do vojny) zádušnie pusto položiechu DalC. 79; (ciesař) všecko pusté položi Baw. 179.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).