Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<317318319320321322323324325>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jich pokánie přijato Otc. 156ᵃ; – když jej (kostel) tak pusta muž boží opatři EvOl. 12ᵃ; kteréž jsem prvé pokojné spolu spatřil Lab. 8, 7; – ač v království našem všecko znamenitě spořádané a veselé uhlídáš. t. 3, 3.

ukázati atp. Na př.: já tobě tvého boha svázána ukáži Pass. 458.

mnieti, súditi. Na př.: ten hrnec diábel kalich mnieše Pass. 343; (MMagdalena) toho otnesena mněla Hrad. 28ᵇ; mníše jeho posla spravedlivého OtcA. 347ᵇ; na tom blúdíš, ač zahradníka j’ho mníš Hrad 42ᵇ; (mnich) oči zavřel, tak jež jeho bratřie již umrla mniechu Pass. 415; že jej ne člověka, ale diábla mniechu DalC. 64; ta (vdova) paniú mniec nábožničku Hrad. 103ᵇ; (člověk) za chlúbu mní to sobě učiněno Kruml. 209ᵇ; kmotr vezme přědrahé sukno a mně dobré Hrad. 113ᵃ; (němečtí mniši) na tu řěč nic netbajiechu, někaké přěludstvie mniechu t. 26ᵃ; (MMagdalena) mní z hrobu tvé vyňato tělo t. 41ᵃ; –buoh vyšších jeho duostojna súdíše ctí a výsostí EvOl. 38ᵃ.

jmieti. Na př.: ti, ješto lid mají sobě poddán Kruml. 120ᵃ; jiných pušek jmáš piln krám Mast. 200; chceš milostiva k sobě boha mieti NRada 110ᵇ; abychom boha měli milosrdna HusE. 1, 129; odtud jej svázána k Kajfášovi poslal Pass. Z. 92; tehdy jeho sobě milostiva míti budeš t. 91; (aby mohli) dluh zaplacený jmíti KolČC. 73ᵇ (1547); neb sem vežde boha pomocníka jměl Pass. 424; mám pomocníka ducha svatého t. 285; pro ňežto Konstantina ciesařě proti sobě velikého nepřietele jměl t. 388; synu boží, měj mú duši poručenu Vít. 37ᵃ; maje duši učiňenu k obrazu božiemu Štít. uč. 3ᵇ; každá strana jednu smlauvu v jednostajná slova sepsánu a spečeťenu má KolČČ. 80ᵃ (1547); inhed to všeckno hotovo jměl OtcA. 136ᵃ; ti lidie vše sbožie obecno jmějiechu DalC. 11; (Čechové) na bojišti jisto svítěžstvie jmiechu t. 74; (Jiřík) aby tu své jisto jměl KolČČ. 163ᵇ (1561); (bóh) chce všěcky lidi spaseny mieti Kruml. 401ᵇ; svobodné chce míti pán bůh dítky své Lab. 44, 1; jenžto otevřeně máš uši Pror. 32ᵃ.

nalézti, najíti, nadjíti, shledati atp. Na př.: (člověk) boha sobě milosrdna nalezne Kruml. 186ᵃ; naleze jeho (mnich mnicha) ni živa ni mrtva a dveře vylomeně Otc. 7ᵇ; velmi vesela nalez jej (mnich mnicha) t. 153ᵇ; nalezše jej zakrvaveného t. 92ᵇ; Rubina nalezše umrla Pass. 158; Ježíše umrla nalezú Krist. 103ᵃ; jestliže bratra nalezneš nevinna EvOl. 51ᵃ; (zlý duch) nalezne jej (duom) prázden, pometlami učiščený a připravený t. 224ᵃ; tak ji inhed zdrávu nalezú Pass. 457; tu truhlu přěvrácenu nalezneš t. 413; nalézámy také popsáno jsúce Pulk. 26ᵃ; (otec) svoji dvě dceři krščeně nalezl Pass. 282; ty jisté jinde pochovány nalezneš t. 400; – když (Ježíše) mrtva nenadjide Hrad. 29ᵃ; – spekulantů těch způsob jinak bídný a tesklivý jsem shledal Lab. 23, 4.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).