Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<256257258259260261262263264>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Zájmena neurčitá vzniklá ze zájmen tázacích (relativních) nedostatkem přízvuku větného. Na př.:

kto někdo: nevizu, by kto vás pravú žádost k nebesóm jměl aliquis vestrum Túl. 33ᵃ: ač tak přěbýváš, by mohl tebe kto milovati t. 24ᵇ; gdež nás kto gde domem (sedí) svD. 9; (lovci) sde-j honady, gdež kto kak chtěl vóliu maj(ě) PilB. 15; nač komu kak sčestie dáno Jid. 124; když kto uteče sě na koho póhonem Rožmb. 104; když kto na koho zmluví, že jest královi nevěrný t. 124; kdy kto komu sľúbí co naplniti t. 229; když sě kto přiečí komu AlxV. 1319; kdež kto koho potka, tu nejmá přěd ním živótka t. 487; daru má ot boha mnoho, když čstnú ženú daří koho t. 76; gdyž juž mní kto, by byl zíščě AlxBM. 5, 6; pak-li sě kte… nás kterému protivil Kat. v. 2161; útok jest, když kto na koho utkne VšehK. 61ᵇ: dosud tak; –

čso, čsož = něco: kdy kto komu sľúbí co napilniti Rožmb. 229; když opata ze co pohonie t. 65; kto móž býti svědkem ze co t. 209; viz, kak co gda příde k čemu Jid. 116; ač v čem má slova zblúdie AlxV. 57; či sem byl v čem právo mina AlxBM. 8, 6; dietě čím kak potvořené Kat. 190; dosud tak:

čí, čie, čie, = něčí: jest-li to čie rozkázanie Jid. 94; (mniši) když čie tajemstvie zviedají Hrad. 109ᵇ; by črt byl v čí mysli Štít. ř. 134ᵇ; ani čích zjaduji cěst Modl. 45ᵇ; neviď tvých dobrých činóv ani čích zlých činóv ML. 131ᵇ; dosud tak; –

který = některý, nějaký, většinou ve větách vedlejších: či… plakala která vdova, zbyvši pro mě svého mužě? AlxBM. 8, 19; ktož by jměl děti s kterú ženimú Štít. uč. 124ᵃ: ktož jest v kterém domu vnadný, ten móž, když chce, býti zrádný AlxV. 107; ktož jmá kterú nádchu v nozě, od toho ť jmá (mistr Severin) mléko kozie Mast. 120; komu která nemoc škodí…, on (mistr Severin) jeho chce usdraviti t. 33; (korábi) naplněni hojně, což která potřěba vojně AlxV. 586; král slíbi jima (lakomému a závistivému), což který prositi bude, že dá jemu a dvé to druhému ŠtítMus. 58ᵇ; to, jež móž býti kterým čichem ucíceno Štít. uč. 106ᵇ; když který póhon s kterého sbožie pojde Rožmb. 40; když by z tú obú nechtěl sě který bíti Řád pz. 24; když v který dóm vendete Krist. 50ᵃ; když die který dercě Hrad. 109ᵇ; když která porodieše syna, prvěncě prvého, jmieše vyplatiti jeho t. 69ᵇ; nestójme po tom, bychom po kterém vědmě co věděti chtěli Štít. uč. 9ᵃ; hi jeden z vás nevěř tomu, bych tuto věc… zamyslil chtě kteréj zlobě AlxB. 8, 21; (císař) rozesla posly na vše strany…, by který ciesař nebo král jměl dceř krásnú…, aby mu ji dali Kat. v. 156; hospodin nechce, aby která dušě zahynula MamA. 30ᵃ; jsi-li své svědomie kterým hřiechem poškvrnil ML. 29ᵃ; jest-li v uonomno kútě která bába Mast. 329: pak-li která sveřěpicě chodí bez

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).