Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<707172737475767778>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

DalJ.83; sv. Pavel jemu (Antoniovi) vece, ten havran na každý den mně (t. Pavlovi) chléb nosi Pass. 88; (Ježíš) pověděl, že břímě jest lehké a jho sladké ChelčP. 64ᵃ; (liška) odpověděla, že nebezpečenství mne naučilo Ezop 1, 6; Alexander káza se jich (žen divokých) otázati, čím by se živily, a ony odpověděchu, že lovem zvěři jsme živy, jenž lapáme Axp. 97; (konšelé) mluvili k ňemu, že tomu nevěříme, ale my ť věříme katům víc než tobě BartošPísař 193; když všecky věci učiníte, kteréž sú vám přikázány, řcete, že jsme nestatečné slúhy HusE. 1, 312; (Malchus) inhed sě k svým tovařišóm vrátiv pověděl jim, sě ciesař velmi hněvá a nás po všem městu hledati kázal Pass. 365; chváléchu boha všickni, že prorok veliký vstal mezi námi EvZimn. 33: ďábel řekl jest (Ježíšovi, pokoušeje ho), že tobě dám všecka ta králevslvie HusE. 2, 94; lála jest jemu řkúci, že tobě to spravedlivě stalo ROlC. 256ᵃ; když (setník) sstupoval, potkali jsú jej slúhy a pravili jemu řkúce; že syn tvuoj živ jest ChelčP. 256ᵇ; a poslali sú do Konstancí listy páni, rytieři, panoše a tak sú psali, že jste nám to k hanbě učinili, že jste nám naše mistry spálili… Let. 53; (roditelé) jeho vecechu, že léta jmá, jeho těžte EvZimn. 32; i mluvil k nim Pašek široce, že jsou někteří z vás, kteří následovali nového učení těch kněží BartošPísař 194; –

Jezus Kristus k tobě tělo svého učenníka Jakuba poslal, aby, jehožto s’ nerodila přijieti živa, přijmi mrtva Pass. 354; ten svátého Apolinařišě počě prositi, aby asa mezi malomocnými na čas sě pokryl, mezi nimižto tebe na čas hledati sě nedomyslé, až by hněv pohanský i minul tamt. 346.

Vedle toho bývá v jazyku starém osoba grammatická náležitě pošinuta. Na př.:

vévoda káza kněziu pověděti, že chce zjitra s ním boj vzieti DalC. 89; (Thoma) jiej otpověděl, to vše rád trpí Pass. 42; (k Alexandrovi) přišli vladaři praviece, že mají mnoho vězňóv Tkadl. 1, 31; pověděl jest příčinu řka, že nenie poslán od Boha, aby uzdravoval nemocné… HusE. 2, 98; ti sě chlubie, že odpúštějí hřiechy a že mohú koho chtie i do nebes i do pekla poslati tamt. 2, 163; (dva učenníci) pravila, že sú ho poznali v lámaní chleba tamt. 2, 144; spasitel řekl učedlníkóm, že svět jich nenávidí tamt. 2, 196; die spasitel kněžím těm, jenž sú ho zabili, že oni sú z otce diábla tamt. 3, 244; oni odpověděli, že jim křivdu činí biřic BartošPísař 281.

Někdy bývá vedle sebe osoba pošinutá a nepošinutá. Na př.:

přiseže jemu (Davidovi) Jonatha, že což kolivěk zvěděl bych na otci, že mu to vše chce pověděti Comest. 135ᵇ; (Maria) je sě s pláčem mysliti, by to za jejie časa mohlo býti, bych chtěla ráda té panny slúha býti ML. Výb. 1, 394; Bušek musel Albrechta pohnati, aby jemu list plnil, že mi slíbil čisté zboží ve dsky vložiti a toho jemu neučinil Půh. 1, 260; (Tristram) přikáza Kurvenalovi, aby prosil krále, by kázal jemu (Tristra

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).