Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<586587588589590591592593594>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

»uhrozují se a rozpakují«); i má svú čeled hospodář napomínati… a pravě jim… co mieníme svátky světiec t. 57; ješto pak nechtie člověka páni od sebe pustiti, nemajíc k ňemu ižádně viny t. 89; máme i jiné úmysly hodné zřéditi, vážéc v pilnosti ty úmysly t. 270; páni berúc lichvu nechtie slúti lichevníci t. 91.

b) Part. praes. act. sloves dokonavých znamená:

α) budoucnost předcházející před dějem budoucím slovesa řídicího. Na př.: pohorší-li tě oko tvé, vydávě je vyvrziž od sebe Krist 39a; (oráč) všelikú (ratolest), ješto ovoce nese, ostrúže ji pocziſſezy jie, aby viece ovocě nesla t. 91a; přídúce Říměné v naši sě zemi uvieží Hrad. 74b; přída chudý i bude tak řéci t. 127b; zbaviž nás, bože, slepoty, dopřějě nám své lepoty t. 13b; pojmúce jeho podlé vašeho zákona suďte t. 87a; umrúci při ňem budu t. 38b; bych tu útěchu přijmúci, rány jeho umyjící, krvavým pláčem oplačíci, milosrdně zlíbajíci, tak sě s ním nakochajíci umřěla utěšenější t. 59b; protož žádost vši umořě světskú, nakloň sě v pokořě t. 49b; vejdúce rcětež hospodáři t. 75b; přiskočiec ve ň sě uvěžte t. 78b; aby hospodář upeka beránek řeřichú obyázal t. 75b; aby otvořě dnes nebe dal nám ščedré dary Kunh. 149b; sbera veliké vojsko pojdiž congrega et veni Ol. Súdc. 9, 29; (sv. Petr) by byl jeho (prorádci Kristova) věděl, byl by vstana jej zabil Pass. 386; abych pojmúci s sobú svá syny i brala sě preč t. 287; potupě nevěru vaši věřiž u buoh Vít. 39a; utvrdě sě v svatéj vieřě a nad zlým diáblem svítězě kažiž jim… t. 40a; poznujě boha odpověz sě bludu t. 39a; v svá bydla ji (Marii) přinesa posadiž ji na stolici t. 41b; (člověk) skonaje v útrpení život, bude u věčné radosti posazen HusPost. 70a: tehdy přijdu obětovati budeš ChelčP. 194b; málo pobuda zhyne (člověk) jako stín t. 158a; ktož oželeje té tělesné žádosti …i svítězi nad žádostí těla svého ŠtítV. 9; ktož zde ten svátek tak ctíti bude aneb držeti v svéj mysli, nepovole k ničemuž zlému t. 33; jinoch, svój stav přestúpě, přestúpí božie přikázanie t. 43; múdrý, …slovo uslyše, přistúpi k ňemu t. 136; některá, dopustiec sě šeředstva toho, plakati téměř nepřestane t. 136; a ktož počna život dobrý… i skoná jej v nečistotě t. 258: že… přijma tu svátost bude mieti velikú moc t. 330; a přijda nalezne jej (dům) prázdný BrNZák. Mat. 12, 44; a otevra ústa její nalezneš groš t. 17, 27; žádný rozsvíte svíci nepostaví ji do skrýše t. Luk. 11, 33; protož potrestaje propustím ho t. 23, 22; vstana vezmi to děťátko t. Mat. 2, 20; svížíce nohy jeho i ruce vezměte ho t. 22, 13; ty přijma k sobě posvěť se s nimi t. Skutk. 21, 24; oni pak očekávali, že… padna pojednou umře t. 28, 6; ať i já přijda pokloním se jemu t. Mat. 2, 8; jestliže padna budeš se mi klaněti t. 4, 9; poseďtež tuto, až ť odejdu pomodlím se t. 26, 36; nenalezli se, aby vrátíce se chválu Bohu vzdali t. Luk. 17, 18; není slušné, abychom my opustíce

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).