Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<590591592593594595596597598>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Praes.: proč sem jáz (Anna) hi mój muž hyna LMar. 26; (já, duše) jsem strádajíc bás. při PulkL. 435; hoře mně, žež jsem to kdy věda Trist. 273; (ty, světská moci) o to sě si stieně es intendens PilD.; (ty, Maria) jsi za vše hřiešné prosieci PassNitr. 2ᵇ; proč jsi v líbivosti stoje Baw. 98; jsi časté přísahy maje t. 100ᵃ; (Patron) ny jest tak s tobú vadě AlxBM. 6, 12; jenž jest komu škodě Baw. 77; kdož jest družci osídlo klada t. 100; jenž jest družci čině jámu, často padá v tuže samu t. 101; kdo jest jim pravdu mluvě RokycKl. 100ᵃ; kdo jest poželeje práce daremné t. 187ᵃ; bez boha jako bez hlavy tělo jsme a sem i tam se klátíce ŽerKat. I, 148; o těch, ješto jsú svět milujíc ŠtítMus. 119ᵃ; kteříž jsú v smrti duchovni trvajíce ChelčP. 275ᵃ; lidé jsou svého užitku hledajíce a ke zlému hotovi ArchČ. 1, 75.

Impf.: bieše uče jě erat docens Koř. Mat. 7, 29; kuoň bieše myslí sem tam toče Baw. 95; jenž bieše svých sil v sobě taje t. 126; (myš) snažnějí bieše slúžeci t. 51 a j.; Tandariáš bieše čekaje Tand. 56; biechu přisluhujúce AlxH. 3, 16; (žáby) biechu diela sobě žádajíc Baw. 64.

Aor.: (Jidáš) by všiú věciú vlada Jid. 59; každý svatý křest by množě svD. 67; (Alexander) sě by v sirdcu raduje AlxH. 8, 11; neby jeden tu nepyče a žalostí lomě ruce AlxV. 833; to vše by v korábiech věze t. 529; (kovář) hned by zloději ottušě Hrad. 131ᵇ; zloděj se by preč vleka Baw. 70; (člověk) by uče t. 109; (liška) by velmi lačna jsúci t. 79; krmě by ve skle se stkvieci a velmi se dobra mnieci t. 80 a j.

Perf.: že jsem jich češt byl pomně AlxBM. 4, 8; ž’ sem byl nečstně život veda t. 8, 32; pak-li sem byl pravdy bráně t. 8, 38; či sem byl v čem právo mina t. 8, 7; či jáz byl křivě súdě, mimo právo dary bera t. 8, 17 sl.; že jsem to byl často slýchaje TandZ. 183ᵃ; jimžto sem byl dřéve škodě Baw. 57; jehož sem byl dřieve přemoha, toho mě již tlačí noha t. 57; byla s’ jeho nevědúci Hrad. 43ᵃ; jehož si byl sbožím plodě Baw. 47; (sv. Petr) vždy byl uplákajě ApŠ. 144 (bez slovesa finitního); nijeden byl tak mnoho skotu jmajě LMar. 11; (Anna) byla k bohu žalujúci t. 23; jenžto mi byl věrně slúžě AlxBM. 8, 21; což byl bez rady čině AlxB. 8, 13; gdežto byl mnohý nevěda, kam král chtěl, kam-li byl jěda AlxBM. 2, 20; byl jest pán Ježíš vymietaje diábelstvie ChelčP. 87ᵃ; v Betani, kdežto byl Jan křtě t. 18ᵃ; žádný nebyl tomu odpíraje Bartoš Písař 71; již (strážcové) nebyli nice činiece, jedno zavše na to zřiece, aby atd. AlxB. 7, 28; byli sú otec a mátě divíce se ChelčP. 26ᵃ.

Fut.: na ňežto budeš mieně PilD.; kdežto budeš na věky vězě Hrad. 129ᵃ; budeš sě radujě t. 137b; ty vždy budeš chtě onomu, ješto ho doma nenie ŠtítPař. 112ᵇ; (vóle) byla chtiec zlému, bude táž vóle chtiec dobrému ŠtítBud. 142; budeš ryby lapaje Kar. 47; když se budeš sám v ni (radu) vsadě Baw. 72; kudyž koli budeš chodě t. 98;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).