Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<585586587588589590591592593>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

habitabili zona t. 8a; oltářě nosícieho t. 66ᵃ; vitězstvie nedomnícé a nedověřícé t. 212b; pro nadějícé vitēzstvie t. 217a; miesto nevhodiecé immeabilis t. 203b; věci makajície palpabiles t. 2a; čijící svět sensibilis t. 1b; hýbajícé jest jmě mobile t. 229a; jenž si ustavil hory nehýbajície Modl. 61b; orajici puda BartD. 1. 154 (laš.; -bilis).

b) Participium mívá význam passivní (neumělostí). Na př.: v tom v žádajíciem kostele Pulk. 25a (desiderabilis); všeliká věc žádajície omne desiderabile Ol. Prov. 8, 11; vešken jest žádající totus desiderabilis t. Cant. 5. 16; žádajícieho pokoje optata pace t. Est. 13, 2; k Ottovi ciesařovi třetiemu, tiemto jménem jmenujícému Pulk. 34b; kaplana jménem Bohdala, jiným jménem menujícieho Tekkarda tamt.; spasitel čekající exspectatus Comest. 51ᵃ; držitel gruntu svůj podíl tu mající, totiž 36 kop, dal sobě odepsati KolEE. 38b (1682); dle majícího plnomocenství t. 111b (1719; podle plnomocenstvi, jež má…); všeho práva na témž domě majícího sau se odevzdali KolČČ. 422b (1567); (rychtář) nemá jímajících bíti WintObr. 2, 4 (z pramene starého; jímajících = jímaných).

Významy tyto, zejména -bilis, mívají také adjektiva, utvořená ze sloves příponami -úcí, -ějúcí, -ujúcí, vzatými z participií pekúc-, umějúc-, sázějúc-, kupujúc-; v. Gebauer Lfil. 1887, 367 sl. Na př. žádúcí: země žáducie desiderabilis ŽWittb. 105, 24; anjelský kráľu žádúcí Mast. 239; užřiu syna žádúcieho LAl. e; ižádúciej odpěry Kat. v. 2239; aby téj panny nedávala ižádúciemu živému t. v. 201.

Co do času jest rozdíl mezi participii praes. act. sloves imperfektivních a perfektivních.

a) Part. praes. act. sloves nedokonavých znamená přítomnost při ději slovesa řídícího, neboli současnost s dějem slovesa řídícího. Na př.: žena plačúcí poběže .lid. 105 (současnost s dějem minulým »poběže«); (Anna) plačiúci pade nicě LMar. 37; král poslal (posly) dávajě věděti (městu) AlxV. 2077; zjěvi sě děťátko nesa v košíku ovoce Vít. 90ᵇ; ješto (panny) majíc příklad od nie též učinily ŠtítV. 9; pracovali pro dobré jiných, vidúce v tom vůli boží t. 73; přijal křest od sv. Jana, jsa již v třidcátém létu t. 188; jenž bděli, stád svých střehúce t. 329; ješto sú za ň slíbili, křstiec jej t. 315; – (člověk) úpěje oplakovati bude svú biedu Kruml. 230ᵃ (současnost s dějem budoucím »oplakovati bude«); a druzí snad z závisti, chtiec jedné sami slúti múdří, budú prvé hyzditi knihy ŠtítV. 4; (panny) v ní (p. Marii) budú jmieti utěšenie, s ní stojiece v témž panenském jednom řádu t. 9; ješto až ukrutní budú bojiec sě hřiechu i v podobném utěšení t. 44; (hospodář) slúže bohu, k témuž roznietí i svú čeled t. 56; budeš… daróv svých požívati, jeda a pije s pocestnými a vdovami t. 295; – ješto pak tiem uhrozují sě a rozpakuji od stavu panenského řkúc ŠtítV. 13 (současnost s dějem přítomným

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).