Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<581582583584585586587588589>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

i volodětъ námi Izvêst., poidoša ubitъ Igorja Chron.; atd., srov. Mikl. 4, 874–875.

ad b) Supinum má býti v doplňku při slovese významu pohybového.

Pojem pohybu jest někdy nevysloven, ale přece rozumi se a bez násilí dá se přimysliti; v těch případech jest tedy supinum oprávněno, odchylka od pravidla je jenom zdánlivá. Na př.:

kázal jim dělat do své vinnicě Štít. ř. 106ᵃ, t. j. kázal jim, aby šli dělat atd., jak svědčí adverb. určená: do své vinnicě; bóh zóve dělat, pracovat do své vinnicě t.; netbají, by o bohu slyšěli, ale on do krčmy, onen na besědu zpravovat jiných t. 142ᵃ; já poslal sem vy žat EvZimn. (Rozb. 709), t. j. poslal jsem vás, abyste šli žat; (král) poslal sluhu svého volat zvaných na svatbu ChelčP. 248b: chtějí pojieti k sobě kvasit ad convivendum Lit. Sap. 8, 9.

Odchylkou skutečnou od pravidla tohoto (b) jest, že při slovese významu pobytového nebývá supinum, nýbrž infinitiv; tedy: jdu loviti místo jdu lovit. Když toto sloveso je přechodné, tedy má býti a mnohdy také bývá příslušný doplněk v akkus.: jdu lovili rybu; ale někdy tu bývá genitiv m. akkus., patrně vlivem pravidla náležitého, podle něhož tu mělo býti supinum a při něm genitiv: jdu loviti ryb, vlivem náležité vazby supinové: jdu lovit ryb.

Příklady: král šel spáti (rým: znáti, a míra verše též žádá dvojslab. Spáti) Pil. d; když přídeš súditi ŽKlem. 141b; příchoz jest súditi živých i mrtvých t. 136a; jide na púšči modliti sě Alb. 64ᵃ; jíti-li jest bojovati čili nechati Ol. 3. Reg. 22, 4; Ježíš přišel hřiešné spaseny učiniti Koř. 1. Tim. 1, 15; přišli sú obřězovati dietě t. Luk. 1, 59; přišli sme klaněti sě jemu t. Mat. 2, 2; almužny (elemosynas) činiti přišel sem t. Skutk. 24, 17; aby šel uavštěvovati mnichuov Otc. 37ᵃ; jide na zahradu dělati t. 365b; kázal jim jíti zobati t. 432b; kteří biechu přišli z Galilee svědčiti Nikod. 59ᵃ; nepřišel sem volati spravedlivých, ale hříšných Br. NZák. 23ᵇ; nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona anebo proroků t. 12b; (Kristus) jest přišel volati nespravedlivé Kruml. 462b; lékař přišel jest hledati a spasiti, což zahynulo jest ChelčP. 152a; (Ježíš) nepřišel jest duši lidských zatratiti, ale spasiti t.; (Maria) přišla viděti hrob EvSeitst. Mat. 28, 1; aby šli souditi Drn. 58 (259); přišli sme byli kupovati potrav Br. Gen. 43, 20; vycházejí ženy vážiti vody t. Gen. 24, 11; atd. Z bible Bratrské uvodí Zikmund: půjdu ryb loviti, k pohanům tě posilám otvírati očí jejich (Skladba str. 168). Dobrovský pak shledal, že Blahoslav, překladatel Bratrského Nov. Zákona, místo náležitého supina všude položil infinitiv (Lehrgeb. d. b. Spr. 1819, str. 316). Srov. stsl.: izlêzošę; vidêti mąčenika Supr., Mikl. 4, 875.

ad c) Předmět při supinu děje transitivního má býti v genitivě. Odchylkou bývá tu někdy akkusativ, ale velmi zřídka; znám ze stol.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).