Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<386387388389390391392393394>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

t. 117ᵃ, blaze bude jemu Kat. 8, blaze jemu, bude-li pro pravdu trpěli HusE. 1, 432; dobrému všude dobře ČMudr. 29; jak je ti? Us.; buď tomu jak buď Us.

b) ve výrazích jest mi činiti, umřieti, jatu býti atp., které vyslovují možnost, povinnost, nutnost. Na př.: prázdnu jim dívkám nebýti Túl. 24ᵃ; když bieše Ježíšěvi jatu býti Hrad. 75ᵃ; že jest synu člověčiemu jatu býti t. 74ᵃ; kak mi jest býti tomu t. 105ᵇ; kda jest tomu býti, jakž bych já svój kóň okročil AlxV. 169; tehdy jest bohu učščenu býti Alb. 63ᵇ; jest jemu viece snažnu býti t.; Vlastislav mně, by skončeniú takému bylo býti DalC. 18); viec mi vás zde jest neviděti DalH. 30; co je nám sobě sdieti Mast. 240; rač něm zjěviti, zač něm jest tuto mast jmieti Mast. 356; lidem jest věděti aby… Hrad. 138ᵃ; mně ť jest s tohoto světa sníti t. 19ᵃ; že jim bieše z mrtvých vstáti t. 92ᵇ; viete-li, že jest třetí den židovským hodóm příti t. 74ᵃ; kde jemu bude siesli t. 75ᵇ; tomu ť jest státi t. 75ᵃ; což sem kázal napsati, tomu ť jest tak ostati t. 90ᵃ; tomu ť jest pokoru mieti t. 78ᵃ; (Maria) co jiej sdieti, nevědieše t. 29ᵇ; kněžie pastýři netreskcí, hyběti jim HusE. 1, 369, ale hyběť bude tomu člověku HusPost. 87ᵃ, hyběť bude jim v súdný den HusE. 1, 256 (infin. hyběti sklesl v interjekci).

c) ve výrazích stalo mi sě, stýskalo mi sě atp. Na př.: vzchotě sě jemu ovocě Jid. 78, mně sě na ten trh nechce Hrad. 124ᵇ; velmi sě jemu křesťanské viery zžádalo Pass. Bartoš; toho sě jiej zželi vepu Kat. 68, zželelo se matce milých dítek Erb.; tu sě stešče čeledi jeho DalStrah. 2, tu sě čertu stešče Podk. 949, stýská se mi Us., proto sě stesklo patriarchovi Mart. 38ᵇ; právě sě jim (Vršovicům) jako žabám stalo DalJ. 55; nevšechněm se toho dostává Lab. 49; komu se nelení, tomu se zelení ČMudr. 132; dobře se mi spalo, sedělo…, těžko se mi pracuje, chodí… Us.

d) ve výrazích událo mi sě jěti, chce mi sě píti atp. Na př.: v ty mi sě lesy jěti žádá Hrad. 5ᵇ; vzechce mu sě jiesti Pror. Isa. 9, 20, ani jiesti ani píti jim se zechce Troj. 224ᵇ, nevzchoce sě jemu píti Krist. 52ᵇ, potom sě jemu vzchotě jiesti Mat. 46, když se jim vzchůce píti Mill. 44ᵃ, chce se mi píti… Us.; událo sě tady jednomu pánu jěti Pass. 319, to mi sě událo jednú řéci zákonníkóm HusE. 1, 425, měsiecin sě uda vznítí AlxBM. 277.

e) ve výrazích jiných. Na př.: tři čiesti jemu ho (pekaři těsta) přibude Hrad. 135ᵇ; života j’mu (nemocnému) sě ukrácie t. 143ᵃ; ubylo mi, ubylo mi starosti Us.; šlo, běželo mi o život Us.; záleží mi na něčem Us.; jde mi na třicátý rok Us.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).