Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<251252253254255256257258259>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v ňemž: mnohým to pak protivno slyšeti, jenž v ňem jest spasenie NRada 263; přeščastný svět, jenž na ňem kdy jest takéžto přešlechtilé stvořenie Tkadl. 9ᵇ; – jenž jú = júž: měrú, jenž jí měříte, ta ť vám odměřena bude t. 3ᵃ; – jenž jě = jěž: těch dobrých obyčejóv, jenž jsem jě byl shledal t. 13ᵃ; ty moci, jenž on (diamant) je měl t. 5ᵇ; všech nedostatkóv, jenž je člověk na sobě má t. 17ᵃ; – jenž jich = jichž: těch libostí, jenž jich mocen sem t. 8ᵃ. –

ježe, jež m. jenž: mieč okrúhlý, jež obrovnán na všě úhly AlxV. 982; (Neguzar) oboři sě po Filotě, jež juž bě u velikém potě, hna na ň s uostrú bradaticí… a snad by ho tu byl zabil, by jemu rány neoslabil Amyntas, jež ščít navrže t. 1698 sl.; – m. sing. nom. fem. jěž: mast…, ježe sstúpí u bradu ŽKlem. 132, 2; řěka, jež z rájě vytieká AlxH. 1, 20; – m. nom. akk. du. jěž: tak tu … smirt vzěsta, jež najlepšie z těch tu biesta AlxB. 3, 30; – m. plur. nom. masc. již: za vozem (Dariovým) jediechu, jež rodina králi biechu AlxV. 1234; strati lidu třetinu, jež v tom piesce stonuchu t. 2189; (Darius) jmieše tisíc buvolóv, jež na voziech věžě táhniechu t. 2274.

ješto, ježto m. jenž: ty sʼ ten, ješto s’ svú krví zemi skropil Pass. 324; jedno ač hospodin střieci bude města, darmo bdí, ježto střěže ho ŽKlem. 126, 1; ten, ješto vešken svět stvořil NRada 249; ten pták, ješto kostí nemá Lact. 235c; není muže, ješto by všel k nám Br. Gen. 19, 31; – m. sing. nom. fem. jěž: sestra, ješto za mužem bydléše Pass. 451; siet, ješto sivé dušě lapá tamt.; v řěku, ješto teče t. 377; žena, ješto byla slepa t. 471; – m. juž: o válcě, ješto dievky s mužmi jmiechu DalC. 8; rúhotu, ješto sem následoval ŽKlem. 118, 39; té radosti, ješto ť mají ti, jenž atd. NRada 1965; – m. du. akk. masc. jěž: tvá syny sta, ježto s’ mněla, byšta byla utonula Pass. 291; ta řetězě, ješto byla přinesla t. 395; – m. plur. nom. masc. již: vstaňte …, ješto jiete chléb bolesti qui manducatis ŽKlem. 126, 2; v okolek těch, ješto sě bojie t. 33, 8; všěch, ješto dělají nepravdu ŽWittb. 5, 7; všěmi, ješto sú sě kdy narodili Pass. 277; těm, ješto nevinni jsú t. 454; (ti,) ješto biechu bojěvali AlxV. 1831; ti, deſto (sic) manželstva odpověděli sě Túl. 25ᵇ; – m. plur. akk. masc. jěž: sľuby tvé, ježto navráciu vota, quae reddam ŽKlem. 55, 12; – m. plur. nom. akk. fem. jěž: ty dušě, ješto sú byly hřiechy obtieženy Pass. 487; rukavicě, ješto smy tam ostavili t. 382; – m. plur. neutr. jěž: ješto s’ svirchoval, sú ť zkazili quae perfecisti ŽWittb. 10, 4. –

ješto to m. jež: byste sě chovali toho, ješto mnozí to činíte Hrad. 131ᵃ; budeš-li pohnán z dědictvie, ješto za to správce máš VšehK. 76ᵃ; – ješto těch m. jichž, kterýchž: jsú jiní listové, ješto těch listóv množstvie jest t. 245ᵇ; –

ješto jej m. jejž, který: dar…, ješto jej ani zlatem ani střiebrem … nemóž kto zaplatiti Tkadl. 16ᵃ; – ješto je m. jež, které; onono slovo,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).