Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<131132133134135136137138139>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Shoda v rodě.

1. Shoda v grammatickém rodě je možná potud, pokud slova, jež se říditi mají rodem slov jiných, jsou schopna podle rozdílného rodu se měniti a rozdílný rod vyjadřovati. Možna i provedena je tedy shoda v příkladech, jako jsou:

dobrý otec, – dobrá matka, – dobré dítě;

otec je zdráv, – matka je zdráva, – dítě je zdrávo;

Anakreon byl básník, – Sapfo byla básnířka; atd.

Slova, která se podle rodu grammatického nemění, nemohou se také shodovati v rodě s příslušnými slovy jinými. Na př.: hora Říp (hora fem., Říp masc.); – řeka Labe; – Cidlina je přítok Labe; bázeň boží jest počátek moudrosti.

Mluvíce zde dále o shodě v grammatickém rodu máme na mysli jen ty případy, kde slova, jež se v rodě shodovati mají, rod rozdílný také vyjadřovati mohou a tedy shody žádané jsou schopna.

2. V grammatickém rodě se mají shodovali:

a) souřadný přívlastek (i přístavek) se svým jménem podstatným (nebo jeho zástupcem);

b) souřadný doplněk se jménem, k němuž se táhne;

c) vztažné zájmeno věty přívlastkové s tím jménem podstatným (nebo jeho zástupcem), k němuž se vztahuje.

Jsou tu však odchylky a zvláštnosti, o nichž viz dále.

1. Při substantivech neutr. plur. bývá neshoda. Shoda náležitá je: všecka okna se třásla, ale místo toho bývá: všecky okna se třásly nebo třásli. Na př.:

všěcka kniežata řekly sú ŽKlem. 82, 13; abych zvěstoval všěcky kázanie tvé tamt. 72, 28; abych jědl ovocě nivné fructus (plur.) tamt. Deut. 13 utěšenie tvá obveselily sú duši mú Alb. 107ᵃ; když sě dokonaly všěcka pokušenie Koř. Luk. 4, 13; jich písma nalezeny jsú rovna Nikod. 90ᵇ; na mé i na tvé léta ROtc. 146ᵃ; města přistúpily Mill.; zdály sě jako tři sluncě jsúce Pulk. 91ᵇ; zemdlelé sú posilovaly tvá slova Ol. Job. 4, 4; i byli sú léta tamt. Ex. 6, 20; na div byly slova tato tamt. 4. Reg. 22, 19; mohutné města EvOl. 152ᵃ; diela Abrahamovy čiňte tamt. 224ᵇ; zvířata sú podobné k opicem KabK. 4ᵇ; města, kteréž jsú tamt. 14ᵇ; pro tyto všecka léta KolČČ. 275ᵇ (1556); slova, která kladeny bývali Bible Melantr.1549 (v předmluvě ke čtenáři); lvice porodila mladý lvíčata Papr. Ob. 28; na své staré kolena BílC. 95 a j.; –

hovada, která by listí tisové jedli Háj. herb. 334ᵇ; (Moravi) dicunt sebrała se zvířata et sebrali se zvířata Nudož. 24ᵃ; takový (= –é) regalia Slav. 26; takové registra tamt. 53; ty slova Seel. 85; slova řecké tamt. 79; –

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).