Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<135136137138139140141142143>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

aby jiní lidé tím se radějí pode mne brali List. Krums.; zabí mne raději Br. Lev. 11, 15; raděj bych se rubat dala Suš. 39; (já, král) radějie v ňu (smrt) upadnu AlxBM. 4, 1; radějši byste mohli mój súd trpěti DalC. 4; (lidé) radějši zvolili tmy ChelčP. 153ᵃ; Egea by byla radějše polovici královstvie ztratila Troj. 217ᵇ; proč ty radče mluvíš Blah. 223; rač to nechci nč. Us. Srov. III 1, 301 sl.

12. Odchylky od shody v rodě bývají při relativu absolutním. Mělo by býti a bývá v sing. masc. jenž atd., bývá však za všecko jež, ješto, jenž, co. Je tu zároveň odchylka v čísle. Na př.:

kněžna, jenžto těžka bieše Pass. 338; tělo, jenž pro ny trpělo Nrada 312; ty sʼ ten, ješto sʼ svú krví zemi skropil Pass. 461; žena, ješto byla slepa tamt. 471; to je ten, co mi říkal, že nč. Us. Více o tom v § 218 sl. (při relativu).

13. Odchylka zdánlivá bývá ve větách bezpodmětných. Na př.: tisíc (masc.) lidí se sešlo (neutr.) nč. Us.; neminulo pět neděl Us.; polovice města vyhořelo Us.; bylo potřeba peněz Us.; ostatek toho kostela … zasuto rumem Pref. 30; nebylo jim núzě prodávati sedění svých Ol. Gen. 47, 22; ostatek (t. peněz) rozděleno mezi sirotky KolČČ. 278ᵇ (1558); aby jemu ostatek summy dáno a zaplaceno bylo tamt. 362ᵇ (1567); hojnost vína se obrodilo Vel. Jg.

Ale co se zde podmětem zdá, jsou buď akkusativy nebo výrazy skleslé. Někdy bývá tu shoda; na př.:

kdyby nějakých peněz potřeba byla KolČČ. 65ᵃ (1545); kolikožkrát by toho potřeba byla tamt. 85ᵇ (1548).

14. Při podmětu titulovém bývá shoda podle smyslu. Na př.: KMt sám súdí VšehJ. 23 (královská milost = fem., sám masc., shoda podle smyslu; královská milost = král); úředníky jeho milost královská saditi sám má VšehK. 17ᵇ; (by i královská milost dáti ráčil t. 174ᵃ; jako by jeho královská jasnost v zemi byl tamt. 164ᵇ.

15. Různé odchylky jiné. Na př.:

kolikož se osobám zápis rozpúštie, každý čtyři groše má dáti VšehK. 267ᵃ; aby skrze někoho některé straně škoda v jeho spravedlnosti a v jeho zboží nepřišla tamt. 239ᵇ (= shoda podle smyslu); –

to smiešenie a ta nesnáz muož písařem zdviženo býti tamt. 150ᵃ; ani křest ani almužna ani smrt pro jméno božie nemuož býti prospěšno k spasení Hilar. 10ᵇ (substantiv několik rodu různého, pří nich sing. neutr.); –

zisk ve ztrátě, radost v smutcě sú spřežena v jedno pútce AlxH. 7, 35 (substantiv několik rodu různého, při nich plur. neutr.).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).