Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<693694695696697698699700701>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Fass. 366; poče mysliti, ve sně-li se jemu to zdá či-li na jevě OpMus. 22ᵃ (místa stejná); poslal jě k niej (O1ibrius posly k Margaretě) řka: děte, vizte, čie je toto dievka, sobě-li volna jest či-li komu v službu poddána Pass. 319; (náš mistr) živ-li jest či-li umořen, my nevieme Vít. 48ᵇ; kto bude vóli (boží) činiti, pozná učenie mé, jest-li od buoha, či-li já sám od sebe mluvím utrum ex deo sit, an ego a me loquor EvVíd. 7, 17; i povědě jim (Ježíš židům): jest-li lze v sobotu dobřě činiti či nenie? EvSeitst. Mat. 6, 9 (Vulg.: interrogo vos, si licet…); k dobrému-li či k zlému, k statečnému-li či k nestatečnému chtěla by sě (duše) obrátili Štít. ř. 49ᵃ; kak jest (ženich) vzrostlý na životě, hrbovat-li či v lepotě, hrady-li jrná či zlé domy, slepý-li je či vidomý, mrzutý-li čili tvárný, skúpý-li je čili dárný atd. Kat. v. 288 sl.; nevieme, kdy (umříti máme), ráno-li, večer-li, dnes-li, či-li zajtra GestaBř. 79ᵇ; sluší-li či-li neslušie VšehK. 36ᵃ. – B. Když však členovi jednotliví mají svá slova tázací, totiž tázací nebo vztažná zájmena nebo spojky z nich vzniklé, bývá k slovům těmto – mimo první – přidáno ještě -li, kto…, kto-li…, – čso …, čso-li…, – kde…, kam-li… atp. Na př.: chlap, když obohatie…, dobřě znav však nepozná tě; avšak klo má dobré mravy, kto-liž jest své viery pravý (ten atd., v Alx. vazba začatá nedodělána) AlxV. 237; svátý Petr otáza jeho (knížete), kto by byl a odkad-li přišel Pass. 339; ani kto kdy potom vzvěděl, kto jsú, odkad-li sú byli t. 412; což sě Pat(r)on pomodlil, což-li prosě řěči prodlil, nemohl nic atd. AlxBM. 3, 33; Němci pověděchu, co sě na púšči stalo, co-li sě nad nimi dálo Hrad. 27ᵃ; co jest má mátě zavinila, který-ľ jest hřiech učinila? t. 51; a což sobě smutná sději, kde-ľ ho nalézti uměji, kam-li mi sě obrátiti neb na kom rady prositi! t. 40ᵃ; pověz mi, čemu jest Ježúš smutek plodil, proč-li je sě otci modlil? t. 47ᵃ; již sě muši… tebe ostyděti (praví Kateřina poustevníku, jenž jí vykládal o ženichovi), mohla-li bych toho muže kak věděti, o ňemž s’ mi pravil, kde-li bydlí Kat. v. 556 sl.; svátý Petr zvodil jeho (knížete) po všech miestech, kde Ježíš kázal, kde-li které divy ukazoval, to miesto také, na ňemžto Ježíš ukřižován, odkad-li na nebesa vstúpil Pass. 339; Anzelm jie (Marie) otáza: a kde s’ ty byla, co-li s’ v tu dobu činila? Vít. 49ᵇ; gdež byl mnohý nevěda, kam chtěl král, kam-li byl jěda AlxBM. 2, 21; ach mně smutnéj, kam mi jíti, kde-ľ mi milého najíti Hrad. 37ᵃ ; kak sta na smrt žalostivě vedena (sv. Petr a Pavel), kak-li sta od sebe žalostivě odpuščenie brala, o tom s. Dionysius (napsal) Pass. 302; naučil jest ny, co prositi, kdy-li, kde-li, kak-li, kterým-li úmyslem Alb. 57ᵃ (podobně Kruml. 183ᵇ). – V otázkách rozčleněných mění se význam -li členů pozdějších časem v nebo a na př. za čso (čemu)… proč-li, pročproč-li doloženého zde nahoře bývá čsonebo proč, pročnebo proč; na př.: co hledá nebo proč kvílí Hrad. 32ᵃ; vizmyž…, proč-li ť (MMagdalena) pláče nebo proč stojí t. 28ᵇ.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).