Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<525526527528529530531532533>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jemu nedával Pass. 282; ciesař panošiem svým přikáza, aby nižádný nepřistúpal ku peleši Otc. 48ᵇ; lépe by bylo jemu, by sě byl nenarázal Hrad. 76ᵇ; lépe by mi sě bylo stalo, bych sě byl nenarázal Štít. uč. 151ᵃ; že by jemu bylo lépe, by sě byl nenarázal Alb. 52ᵇ; jeden měščenín za to prosil (v modlitbě k sv. Jakubu), aby ho nikterýž nepřietel nikda nejímal Pass. 357; aby viec ižádného přěd súd nevodili Otc. 32ᵇ; abych brala sě preč a zasě sě nevracovala Pass. 286; byste mě byli jěli, byl bych vás prosil, abyste mne inhed nezabíjěli t. 406; zaklínaji tě skrzě bóh, aby mne po sobě neostavoval t. 431; aby jí píti nedávali Kat. v. 2422; bych sě neustýdal Ol. 4. Reg. 14; přisež mi, aby (ty) nepohřeboval mě v Egyptě Comest. 49ᵇ; (židé) báli sú se, by jich (Egyptští) nedostíhali t. 110ᵇ; varujte sě, aby (vy) nevstupovali na horu Ol. Ex. 19, 12; svoji sě psi hryzte a ciuzí nepřistúpajte DalC. 85; tú hoviedcí (dvou volův) neprodávaj nikake Hrad. 109ᵃ; nerúšejte pořadu Štít. uč. 26ᵇ; miň ty řeči … a nesmúcej našich pánuov Kat. v. 2954; (Eliáš) jest řekl (bohu): zbili sú proroky tvé a já sem jediný ostal; odpověděl jemu buoh řka: neřiekaj, by sám jediný byl … Štít. uč. 69ᵃ; neřiekajž jinak než takto (řekni) ŠtítV. 179; nejezď dále NRada 985; nejezď daleko z domu t. 1204; nejezď Ol. 2. Reg. 5, 23; když pozván budeš na hody, sěď na posledniem miestě a nesědaj na prvniem EvSeitst. Luk. 14, 8; neuvoď nás v pokušenie Koř. Mat. 6, 12; nezmazuj sě olejem Ol. 2. Reg. 14, 2; nebývaj déle na téj posádcě t. 1. Reg. 22, 5; nekazuj nám přejíti Jordána t. Num. 32, 5; ižádný jiný nevchoď t. 2. Par. 23, 6; (žena) poslala jest ke mně (t. Pilátovi) a řkúci: neotsuzuj na smrt spravedlivého Nikod. 12ᵇ; nepřistúpaj sěm, szuj obuv s noh svých Ol. Ex. 3, 5; ižádný nevychoď ze dřví t. Ex. 12, 22; ižádný nevychoď ze dveří Comest. 60ᵇ; nechoď … klasóv zbierat Ol. Ruth. 2, 8; nezatracij lidu svého t. Deut. 9, 26; ven nic nevynos s sebú t. 23, 24; přieteli nevypravuj svého smysla t. Sir. 19, 8; neskrývaj ote mne kázaních(!) tvých ŽWittb. 118, 19; neotdávaj zvieřatóm dušě … t. 73, 19; neostavuj mne po sobě Pass. 431; nezahubuj sebe tamt. 469; neslibuj, donidž nemáš Vít. 63ᵃ; neoslyšujž mne, své matky Háj. 162ᵇ; nepřistúpaj VšehJ. 65; neobmeškávaj t. 111, t. 77; neklekaj … neklaď … nehýbaj ani zdvihaj … ani vstávaj t. 95; nezúfávaj ižádného srdce Lit. 1. Reg. 17, 32; nezúfávaj, ale v toho (boha) úfaj Kruml. 89ᵇ; nevzúfávajmyž pro (našě hřiechy) t. 34ᵃ; (každá šlechetnost) má své miery dotáhnúti a také jie nepřetáhati ŠtítOp. 98ᵇ; nikdy jie (čistoty) nerúšěti Hrad. 62ᵇ; slíbila sem viec za muž nechoditi Pass. 287; lépe by bylo duši u pekle a boha viděti, nežli v nebi a jeho přesladkého obezřěnie nevídati Kruml. 97ᵇ; že sem bohu slíbila viece mužě nepojímati GestaBř. 66ᵃ; račte súd spravedlivý vydati a mne na smrt neodsuzovati t. 31ᵃ; neuposlúcháš-li mne, prodám tě ML. 76ᵇ; kdož jest jí kdy prosil co podobného, nikdy v tom neotpoviedala Otc. 455;

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).