Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<528529530531532533534535536>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sedmnácět let přěd kostelem sědajě almužnu bráše t. 324; ty s’ mě (Marta Krista) do svého domu přijímala t. 381; (posedlý) často púty a řetězy jsa svázán zlamováše řetězy a púta zetřěváše Koř. Mark. 5, 4; Goliáš poslavováše sě z jitra i večer, pozývaje, směl-li by kto … Ol. 1. Reg. 17, 16.

Slovesem opětovacím (opakovacím) bývá vysloven děj jeden, když jest úhrnem dějů několika. Případy takové jsou dvoje:

a) Podmět jest jeden a vykoná dějů několik, jež se shrnuji v jedno. Na př.: měl jsem hrst hrachu a vyházel jsem jej oknem Us. (t. j. vyhazoval jsem zrno po zrnu…; dokonavé »vyhodil jsem hrách oknem« znamenalo by, že jsem všecek hrách vyhodil jedním vržením).

Jiné příklady: tak se vajce (plur.) zkazie, že je vymecí (t. lidé) Otc. 366ᵃ; král vzvěděv, aby jě zjímali, po nich poslal Pass. 354; zjímav množstvie mužóv Pulk. 43ᵃ; pěstúny jeho zjímachu Dal. 82; zjímal jě jest Hizmahel cepit Pror. Jer. 41, 10; zjemajž vešken lid Alb. 91ᵇ; ježto (křesťany) zjímav do města vésti jě kázal Pass. 383; Mikuláš zjímal je (posly) Let. 115; hospodář zjímav jě vsázel jě u vězenie GestaBř. 80ᵃ; Jakub vsázěv děti na velblúdy i bral sě pryč Ol. Gen. 31, 17; vzě Mojžieš ženu svú a syny své i vsázěl jě na osla imposuit t. Ex. 4, 20; ten (rychtář) jě (odsouzené) vsázě v kládu OtcB. 70ᵃ; soudce vsázel zloděje (plur.) do vězení Us.; (ciesař) kázal jě (mnichy) v téj jěskyni kamením zaváleti Pass. 365; dckú (prknem) hlavy dolóv srúbati kázal Pulk. 146ᵃ; král káza jim hlavy stínati JiřBrn. 263; káži ť vám všěm hlavy stínati Nikod. 11ᵃ; Terencian těmato dvěma svatýma káza hlavy stínati Pass. 284; ciesař učiniti kázal mnoho prken, jako by jim (pánům) hlavy stínati chtěl nebo strkovati Pulk. 125ᵇ; tu stínali je (zajaté) TomP. 3, 517; (kníže) dal zajaté pojednou voditi ze šatlavy a stínati je t. 4, 261; generál Jackson popuzovače anglické dal zvěšeti Malý, Amerika 6, 182; král kázal jim hroby zlaté přičíněti Pass. 370; (sv. Marta) uzřěla u vidění, ano k niej jide jejie sestra Maria Magdalena držiec v rukú pochodni a všěcka světla zhaslá jí zažiehajíc Pass. 381; (sv. Marta) své skončenie juž bliz vzvěděvši sviecě rožiehati (!) kázala t. 380; vzem to vše (t. zvířata obětná) Abram přetíná je na dvé dividit ea per medium Ol. Gen. 15, 10; Alexander osypati sě tu káza (v Korintě) AlxV. 324; král kázal jim (sedmi bratřím) hroby přičíněti Pass. 370; (Šalomúm) rozstavěl jě (koně atd.) po městech Ol. 2. Reg. 9, 25; rozstavěl sem lid t. 2. Esd. 4, 13; (služebník), kterýž byl ty děti odnosil KřižB. 95ᵇ; spadl a polámal si žebra Us.: vytrhám ti vlasy t.

b) Podmětů jest několik, každý z nich vykoná děj jeden nebo i dějů několik, a všecky ty děje shrnují se v jedno. Na př.: polekaní poutníci zaházeli pláště a utíkali (o poutníku jednom řeklo by se: zahodil plášť).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).