Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<285286287288289290291292293>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

-stajný, jednostajný; na př.: moc dvojitá silnějši jest než jednostajná Štít. uč. 72ᵃ; moc dvojitá silnějši jest jednostajné ŠtítMus. 192ᵇ; –

-věcší, čtverověcší, -čší: ač koho zklamal sem, vracuji čtverověččie HusPost. 187ᵃ, t. 189ᵇ; čtverověččie, to jest čtyřkrát věččie, latině quadruplum t. 190ᵃ.

d) Výrazy příslovečnými:

jednú (kteréž jest sing. instr. fem. k nom. jedna), jedinú, jedinkú; na př.: (žena, matka Jidášova) jednú byla nespiúci Jid. 159; (j)ednú sv. D. 74; jednú mluvil jest bóh semel ŽWittb. 61, 12, ŽPod. tamt.; když jednú panna na to hlédáše Pass. 22; jednú sě to přihodilo t. 24; ó s kakú žádostí kázáše jednú šlechetný Milíč! Štít. ř. 130ᵃ; Kristus jednúc umřěl jest EvOl. 138ᵃ, jednúc; (Kristus) všel jednúc v posvátnost věčnú t. 126ᵇ; jednúc kamenován jsem t. 104ᵇ; jednúc Suš. 348, nejednúc t. 332; nč. jednou Us.; právo jest, jemu (komorníkovi na póhoně) dáti v hradě jedinú večeři, a na zajtřie jedinú oběd dáti Rožmb. 2; první navštievenie (Kristovo) to sě jest jednú stalo, jakož jedinú sě vtělil HusPost. 4ᵇ; jedinú vzejdu prostřěd tebe semel Ol. Ex. 33, 5; jedinú a dvakrát semel et bis t. 1. Mach. 3, 30; (sv. Mikuláš) jedinú za den pokrm přijímal KázLeg. 11ᵃ; mój milý synu, ozři sě ale jedinú Kat. v. 755 (ale jedinú, aspoň jednou); jedinú jeho napomeň semel tantum Otc. 271ᵃ; razu ť, pokoř mi sě jedinú a otpustím ť vši tvú vinu (praví liška čbánu) Hrad. 130ᵇ; on jedinú v nevině ostaven Kruml. 267ᵇ; slyš jedinú a nehněvaj sě Modl. 3ᵇ; miň své zlosti a (sic) jedinkú Kat. v. 2938; nic viec, jedinkú ob den ovoce nebo kořenie jest požíval semel JeronMus. 38; –

výrazy s -krát, jednokrát, jednúkrát, jedenkrát, dvakrát, třikrát, čtyřkrát, čtyrkrát, čtřkrát, čtyřikrát, desětkrát, -desátkrát atd.; na př.: to otec vida jednokrát za to mějieše, by atd. Pass. 348; aby jednokrát prosil ŠtítOp. 18; ať to jednokrát učinie Mill. 10ᵃ; jednúkrát semel ŽKap. 88, 36; dvakrát léta ktvú osenie AlxV. 616; jedinú a dvakrát semel et bis Ol. 1. Mach. 3, 30; zapříš mne třikrát Krist. 90ᵃ; čtyřkrát dráže quadruplum Ol. 2. Reg. 11, 6; navracuji čtyrkrát viece quadruplum Koř. Luk. 19, 8; čtřkrát přěs den zpoviedáchu sě quater Lit. Nehem. 9, 4; pětkrát čtyřidcět ran Kruml. 94ᵇ; sedmkrát za den septies ŽWittb. 118, 164; desětkrát per decem vices Ol. Num. 14, 22; čtrnáctekrát VelKal. 125; dvamecítmakráte Beck. 1, 59; šedesátkrát ROtcPetr. 261; umřěla bych ráda za tě, ne po jednú, ale stokrát Hrad. 55ᵃ; svatý Pavel to svaté jmě Jezus Kristus… v svých epištolách patsetkrát psal Pass. 301; umřěla bych ráda za tě… stokrát a k tomu ješče tisúckrát Hrad. 55ᵃ; tisícekrát Kruml. 75ᵃ; tisícekrát t. 385ᵃ; desět tisícekrát sto tisíce těch, ješto atd. t. 474ᵃ; nč. jedenkrát, dvakrát, desetkrát, padesátkrát, stokrát, tisíckrát atd. Ve výrazích těchto je sraženo substantivum krát s číslovkami základními; srovn.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).