Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<177178179180181182183184185>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

180ᵃ; Hradecko, Německo, Blansko, Kladsko, Rovensko, Hořensko, Skalsko; Sčepanovsk, nč. Štěpanovsko: oppidum Ch(v)ojno cum villis Albrechsdorf… et Czepanobsk Reg. IV,1336 (str. 114), Štěpanovsko, u Albrechtic KotMíst.;

horúcen Phlegeton Prešp. 324.

2. Adjektivum ve funkci doplňkové (přísudkové).1)

Tvaru jmenného bývá adjektivum ve funkci doplňkové (přísudkové) ve vazbách dvou nominativů: jsem chud, činíš se chud; dvou akkusativů: činíš mě chuda; dvou genitivů: neučiníš mne chuda; dativu s infinitivem: býti chudu; pak vůbec ve rčeních, kde se má a chce vyznačiti, že adjektivum k tomu jménu (nebo zájmenu), ke kterému přináleží, jest v poměru doplňkovém (a nikoli přívlastkovém), na př.: oteořěl oči slepa narozeného (z očí toho, jenž se byl narodil slep), z živa třěva vyvlačiti (= z někoho, an ještě živ jest) atp.

Doklady následují srovnány podle sloves, dílem podle vazeb a podle adjektiv; některá adjektiva zvláště ráda a hojně ve tvaru jmenném se vyskytují.

a) Nejhojnější jsou doklady při slovese býti. Následuje jich zde malá sbírka.

Jsem chud, -a, -o, du. jsva chuda atd., plur. jsme chudi atd. (adjektiva kmene tvrdého). Na př.:

tam i jeden chud nenie ani slep ani belhav ani kterým neduhem nezdrav ani proč truchel ŠtítMus. 52ᵃ; tak jest tento svět kluzek a bieden HusE. 3, 133; ústa hořkosti pilna jsúť plena ŽWittb. 13, 3; bydlím bíden sa ChelčP. 109ᵇ; nad sněžnú bělost biel budu Pass. 469; (sv. Prokop) tváří ovšem bieše biel Hrad. 23ᵃ; tělo (jest) jako sniežek bielo t. 22ᵃ, blízek jest hřiechu člověk ŠtítV. 96; člověk jest nebrzek k ctnosti HusE. 3, 140; aby to kamenie opět bylo cělo Pass. 63; chci, buď číst HusPost. 20ᵃ; noha čísta bude Štít. ř. 152ᵇ; již jste vy čísti t. 87ᵃ; kteráž (srdce) jsú čista t. 293ᵇ; an tak črn (jest) Pass. 54; jsa kypr a črstv ke všemu Štít. uč. 105ᵃ; (šípek) jest pěken, červen BrigF. 92; srdce poče čtivo býti t. 46; na mysli divok Ol. 2. Mach. 11, 4; velmi jsi dlúh BrigF. 74; (otec móž) nedostatečen býti HusPost. 161ᵃ; když srdce dobrovolno jest Kruml. 227ᵇ; žena muži přědraha AlxV. 81; když člověk jest dvoren Kruml. 119ᵇ; povětřie bude rychle hbito t. 302ᵇ; neb jest jazyk hladek t. 160ᵇ; tento člověk nebyl jest hluch a něm HusPost. 147ᵇ; uši jich hlušě budeta Ol. Mich. 7, 16; jsa hlup Kruml. 384ᵇ; zdali to nenie hodno t. 356ᵃ; člověk bude hojen ChelčP. 108ᵃ; aby člověk horek byl v milování Alb. 12ᵃ; tento svět vidí se býti hořek Kruml. 5ᵇ; (jed) bude hořek BrigF. 12; hotov jsem

1) Texty ŠtítErb. a ŠtítV. s této stránky rozebral V. Prasek v programu olom. 1874, spisy Husovy pak K. Novák v progr. Akad. gymn. 1894.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).