Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<136137138139140141142143144>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Grammatická osoba.

1. Grammatická osoba je trojí: první, druhá a třetí.

Osoba první jest, která větu vyslovuje; na př.: v sing. já nesu, v plur. my neseme.

Osoba druhá jest, ke které se věta vyslovuje, nebo která je větou oslovena; na př. sing. ty neseš, plur. vy nesete.

Osoba třetí jest, o které se větou něco vyslovuje; na př. sing. on nese, strom nese ovoce, plur. oni nesou, stromy nesou ovoce.

2. Grammatická osoba rozeznává se při slovese urěitém, při jeho podmětě a při zájmeně přivlastňovacím.

a) Při slovese určitém se vyjadřuje rozdílnost osoby tvary zvláštními téhož slovesa a tím rozdílnými, že utvořeny jsou rozdílnými příponami osobními. Na př.:

osoba 1. sing. nesu, nesl jsem, plur. neseme, nesli jsme…,

„ 2. “ neseš, nesl jsi, „ nesete, nesli jste…,

„ 3. “ nese, nesl (jest), „ nesou, nesli (jsou)…

b) Jinde ve větě vyjadřuje se rozdílnost osoby rozdílným druhem slov, totiž

osoba 1. vyjadřuje se zájmenem (sing), my (plur.);

osoba 2. vyjadřuje se zájmenem ty (sing.), vy (plur.);

osoba 3. vyjadřuje se zájmeny jinými a jmény, na př. on, ten, strom atd.

Zájmena , ty, množ. my, vy slovou proto zájmeny osobními, a to , plur. my zájmenem osoby první. – a ty, plur. vy zájmenem osoby druhé. Všecko ostatní, co je mimo osobu první a druhou, béře se za osobu třetí. Na př. ve větách: strom nese ovoce, sytý nevěří hladovému atp. jsou podměty strom a sytý a předměty ovoce a hladovému grammatické osoby třetí. Když tato jména nahrazujeme zájmeny, užíváme k tomu zájmena on, ona, ono (gen. jeho ..., dat. jemu… atd). Zájmeno toto je vlastně ukazovací; ale že ho užíváme pro grammatickou osobu třetí, pokládá se za zájmeno osobní, a to osoby třetí.

3. Na zájmenech osobních se zakládají zájmena přivlastňovací můj, tvůj, náš, váš, její a přivlastňovací genitivy jeho, jejich; a také v nich vyjadřuje se grammatická osoba rozdílná:

v sing. v plur.

pro osobu 1. je výraz přivl. můj, …… náš,

„ „ 2 „ „ „ tvůj, ……. váš,

„ „ 3. „ „ „ jeho (masc. a neutr.). jejich

její (fem.), jejich

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).