Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<557558559560561562563564565>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[561]číslo strany tiskuc) Kondicionál.[47] O kondicionálu psal Fr. Bartoš v Komenském 1874, 373 sl.)

1. Výrazy jeho jsou bych nesl, bych byl nesl atd. Starší z nich je bych nesl. Podle složení svého je to vlastně výraz pro minulost, a zejména pro plqpfektum; i v té platnosti, bych nesl plqpf. = portaveram atd., drží se ještě v textech stč., v. Hist. Ml. III., 2² § 230. Ale časem vzal na sebe význam kondicionální = portarem, portavissem; a aby byl zřetelný rozdíl mezi přítomností a minulostí, bralo se bych nesl za kondicionál praesentis = portarem, a utvořilo se bych byl nesl pro kondicionál praeteriti = portavissem.

Tertium comparationis mezi plusquamperfektem a kondicionálem jest neskutečnost. Jak jsou si tato pojetí blízká, o tom svědčí některé staré příklady, v nichž by nesl může se vzíti ještě za plqpf. i již za kondic. Na př.:

pop (biskup židovský) povědě, Joachyma velmi uhani, proč by k uoltáři přistúpil bliz, zda by z uma vystúpil Levšt. 150ᵃ; sv. Petr počě na niej (ženě) zjadovati, kak by sě jiej přihodilo Pass. 289; sv. Klimenta mátě počě tázati, kam by sě otec děl t. 290; pakli by nalezeno bylo u ňeho, co by ukradl živého quod furatus est Ol. Ex. 22, 4; (Jidáš) včě rybitva (rybáře) ptáti, chtě na něm sě dotázati, kak by j’ho přejal na moři JidDrk. 65; sv. Kristina bohy zlaté a střiebrné zlámavši chudým rozdala; k niejžto sě otec vrátiv, od jejie dievek, kam by děla (t. modly), vzvěděv, kázal atd. Pass. 347; (Lucianus) tresktán byl, proč by to, což mu bylo u vidění rozkázáno, obmeškal t. 400.

Ztrátou povědomí o vlastním významu aoristu bych ve výrazu bych nesl vznikají pak některé změny : vyvinula se kondicionální spojka by; v 3. os. plur. je nesli by m. nesli bychu ; atp. V. Hist. Ml. III., 2² § 233 sl. a Přír. Ml. § 304.

Výraz bych nesl, bych přinesl… znamená:

a) děj kondicionálu času přítomného nebo budoucího (nč.i stč.). Na př.: což bych tobě poradil, mněl by (ty), bych tě s tvými vadil AlxBM. 2, 39; by ty byl syn boží, pomohl by sobě i nám také ML. 117b; tebe proši, aby za mne boha prosil Alb. 96ᵃ; pakli by (ty) co pokorně přětrpěla protivného, vzácně ť by to buoh od tebe přijal ŠtítV. 14; abychma se viděla Pernšt. 1. Mach. 10, 56; bychvě viec neutratila Hrad. 125ᵃ; apoštol mě poslal k váma, abysta z mrtvých vstala Pass. 66; kaž, abyšta sědla tato dva má syny Krist. 81ᵃ; (bóh) chce, abychom jemu poplatili Štít. uč. 34b; byšte sě bohu vzdali ApŠ. 137; když střežete se, aby jeho (panenství) neposkvrnili Štít. uč. 46ᵃ; daj jim (třem králům) jich žádanie, daj jim milé požehnánie, abychu šli do svých vlasti

X
47 O kondicionálu psal Fr. Bartoš v Komenském 1874, 373 sl.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).